คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดสัมมนาคณาจารย์ “NLAUN QA” โดยระบบ Zoom Meeting

  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาคณาจารย์ ประจำปี 2564 “NLAUN QA” ในรูปแบบ New Normal โดยระบบ Zoom Meeting ระหว่าง วันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีคณาจารย์ ทันตแพทย์ เข้าร่วมกว่า 100 คน
  โดยสัมมนาในครั้งนี้ จะมีการอภิปรายเกี่ยวกับ มคอ.1 ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรให้เป็นรูปธรรม มีผู้รับผิดชอบรายวิชาที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกับรายวิชาที่กำหนดเพิ่มเติมใน มคอ.1 ใหม่ ได้แก่ 1) Digital dentistry 2) Family dentistry 3) Rational drug use ซึ่งตาม มคอ.1 ใหม่ คาดว่าจะมีหน่วยกิต 12 หน่วยกิตที่เปิดให้จัดการเรียนการสอนสำหรับรายวิชาที่เป็นความโดดเด่นของแต่ละสถาบัน ซึ่งอาจจะนำเอาวิชาที่ยังไม่เคยมีหรือมีเนื้อหากระจัดกระจายในหลักสูตร เช่น Digital dentistry Rational Drug Use มารวบรวมให้มีหน่วยกิตเป็นรูปธรรมได้ เพื่อสะดวกในการตรวจประเมินหลักสูตรในอนาคต นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มในภาคปฏิบัติตามภาควิชา เพื่อให้ได้ผลงานที่ได้รับการยอมรับ มีความใกล้เคียงกับการเรียนการสอนของภาควิชามากที่สุด และทำให้การจัดติวเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนการสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย 
   AUNQA หรือ ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY ASSURANCE เป็นเครือข่ายประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2541 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างกลไกการประกันคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสมาชิกให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based Education) เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ ที่พึงประสงค์ รับใช้สังคมต่อไปในอนาคต