สำหรับบุคลากร

บริการสำหรับบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ความก้าวหน้าของบุคลากร
 • การขอตำแหน่งที่สูงขึ้น
 • การติดตามการขอกำหนดตำแหน่ง
รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Donec rutrum quam at consectetur ultricies. Nullam nec est purus.
รางวัลข้าราชการดีเด่น
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Donec rutrum quam at consectetur ultricies. Nullam nec est purus.
รางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Donec rutrum quam at consectetur ultricies. Nullam nec est purus.
รางวัลศรีมอดินแดง
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Donec rutrum quam at consectetur ultricies. Nullam nec est purus.
รางวัลความภาคภูมิใจอื่น
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Donec rutrum quam at consectetur ultricies. Nullam nec est purus.
ผลงาน/งานวิจัยของบุคลากร

รศ.ดร.ทพ.นิวัตร จันทร์เทวี ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

อ่านต่อ รศ.ดร.ทพ.นิวัตร จันทร์เทวี ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

รางวัลบุคลากรดีเด่นสภาพนักงาน ประเภทวิชาการ 2565 “สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ” รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก

อ่านต่อ รางวัลบุคลากรดีเด่นสภาพนักงาน ประเภทวิชาการ 2565 “สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ” รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก

รางวัลบุคลากรดีเด่นสภาพนักงาน ประเภทสนับสนุน ประจำปี 2566 “ด้านวิชาชีพดีเด่น” นางสาวหนึ่งหทัย อภิพัตฐ์กานต์

อ่านต่อ รางวัลบุคลากรดีเด่นสภาพนักงาน ประเภทสนับสนุน ประจำปี 2566 “ด้านวิชาชีพดีเด่น” นางสาวหนึ่งหทัย อภิพัตฐ์กานต์
คู่มือ/จรรยาบรรณ/ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริการเอกสารและสารสนเทศ
คลังความรู้

สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ของคณะทันตแพทยศาสตร์

สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น