สำหรับบุคลากร

บริการสำหรับบุคลากร
ระบบลาออนไลน์
ระบบลาออนไลน์
ระบบลาออนไลน์
ระบบลาออนไลน์
ระบบลาออนไลน์
ระบบลาออนไลน์
ระบบลาออนไลน์
ระบบลาออนไลน์
ระบบลาออนไลน์
ระบบลาออนไลน์
ระบบลาออนไลน์
ระบบลาออนไลน์
ระบบลาออนไลน์
ระบบลาออนไลน์
ระบบลาออนไลน์
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ความก้าวหน้าของบุคลากร
 • การขอตำแหน่งที่สูงขึ้น
 • การติดตามการขอกำหนดตำแหน่ง
รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Donec rutrum quam at consectetur ultricies. Nullam nec est purus.
รางวัลข้าราชการดีเด่น
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Donec rutrum quam at consectetur ultricies. Nullam nec est purus.
รางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Donec rutrum quam at consectetur ultricies. Nullam nec est purus.
รางวัลศรีมอดินแดง
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Donec rutrum quam at consectetur ultricies. Nullam nec est purus.
รางวัลความภาคภูมิใจอื่น
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Donec rutrum quam at consectetur ultricies. Nullam nec est purus.
ผลงาน/งานวิจัยของบุคลากร

รศ.ดร.ทพ.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านต่อ รศ.ดร.ทพ.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.ทพ.นิวัตร จันทร์เทวี ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

อ่านต่อ รศ.ดร.ทพ.นิวัตร จันทร์เทวี ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”
คู่มือ/จรรยาบรรณ/ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริการเอกสารและสารสนเทศ
คลังความรู้

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ของคณะทันตแพทยศาสตร์

สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น