สำหรับบุคลากร

บริการสำหรับบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ความก้าวหน้าของบุคลากร
 • การขอตำแหน่งที่สูงขึ้น
 • การติดตามการขอกำหนดตำแหน่ง
รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Donec rutrum quam at consectetur ultricies. Nullam nec est purus.
รางวัลข้าราชการดีเด่น
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Donec rutrum quam at consectetur ultricies. Nullam nec est purus.
รางวัลกาลพฤกษ์ทองคำ
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Donec rutrum quam at consectetur ultricies. Nullam nec est purus.
รางวัลศรีมอดินแดง
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Donec rutrum quam at consectetur ultricies. Nullam nec est purus.
รางวัลความภาคภูมิใจอื่น
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 • Donec rutrum quam at consectetur ultricies. Nullam nec est purus.
ผลงาน/งานวิจัยของบุคลากร

ศ.ดร.ทพญ.อาภา จันทร์เทวี ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านต่อ ศ.ดร.ทพญ.อาภา จันทร์เทวี ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.ทพญ.อาภา จันทร์เทวี ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

อ่านต่อ รศ.ดร.ทพญ.อาภา จันทร์เทวี ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

นางยุคนธร แทนวิสุทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยทันตแพทย์ชำนาญงานพิเศษ”

อ่านต่อ นางยุคนธร แทนวิสุทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยทันตแพทย์ชำนาญงานพิเศษ”
คู่มือ/จรรยาบรรณ/ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บริการเอกสารและสารสนเทศ
คลังความรู้

สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ของคณะทันตแพทยศาสตร์

สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น