หน่วยทันตกรรมผู้ป่วยนอกและบำบัดฉุกเฉิน (OPD)

ทพ.กฤษณ์ ลีลาเทพินทร์
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยทันตกรรมผู้ป่วยนอกและบำบัดฉุกเฉิน

 • ท.บ., ม.มหิดล
 • วท.ม. (ทันตกรรมเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพ.ชยวรรธก์ อนันต์สุชาติกุล
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

 • ท.บ., ม.ขอนแก่น
 • วท.ม. (วิทยาเอ็นโดดอนต์), ม.นเรศวร

ทพ.ธนภัทร ศรีโพนทอง
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

 • ท.บ., (เกียรตินิยมอันดับสอง), ม.ขอนแก่น
 • วท.ม. (ปริทันตวิทยา), ม.เชียงใหม่
 • ลาศึกษาต่อปริญญาเอก ม.ขอนแก่น

ทพญ.วริยา พันธ์ประสิทธิ์
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

 • ท.บ., ม.มหิดล
 • ป.ชั้นสูง (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล), ม.ขอนแก่น

ทพญ.พรรณทิพา บุตรดา
ทันตแพทย์ชำนาญการ

 • ท.บ., (เกียรตินิยมอันดับสอง), ม.ขอนแก่น
 • วท.ม. (ทันตกรรมบูรณะ), ม.เชียงใหม่

ทพญ.กมลชนก กมลนฤเมธ
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

 • ท.บ., (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง), ม.ขอนแก่น

ทพ.ธิติสรรค์ ฦาชา
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

 • ท.บ., ม.ขอนแก่น
 • วท.ม. (ทันตกรรมบูรณะ), ม.ขอนแก่น

ทพญ.พีรดา วีระยุทธศิลป์
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

 • ท.บ., ม.ขอนแก่น

ทพญ.พิมพ์ชนก สุปาลนันท์
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

 • ท.บ., (เกียรตินิยมอันดับสอง), ม.ขอนแก่น
 • ลาศึกษาต่อ

ทพญ.อัจฉรียา ปิยะสันติ
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

 • ท.บ., (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), ม.ขอนแก่น

ทพญ.จีรภา ปิตานุพงศ์
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

 • ท.บ., ม.ขอนแก่น
 • ลาศึกษาต่อ

ทพญ. ณัฐชยา ตันสุภสวัสดิกุล
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

 • ท.บ., ม.นเรศวร
 • ลาศึกษาต่อ

ทพ.ธนพล รี้พลมหา
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

 • ท.บ., (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ลาศึกษาต่อ

ทพ.สุทธิชน รัตนยาติกุล
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

 • ท.บ., (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), ม.ขอนแก่น

ทพญ.บุญสิตา วุฑฒิรักษ์
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

 • ท.บ., (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), ม.ขอนแก่น
 • ลาศึกษาต่อ

ทพญ.ชลดา ศรีตระกูล
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

 • ท.บ., (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) เหรียญทอง, ม.ขอนแก่น
 • ท.บ.,ม.ขอนแก่น
 • ลาศึกษาต่อ

ทพ.กิตติพิชญ์ ศรีสระน้อย
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

 • ท.บ., (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), ม.ขอนแก่น
 • ท.บ.,ม.ขอนแก่น

ทพญ.บุษกร บุญพรพงศ์พันธุ์
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

 • ท.บ., (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), ม.ขอนแก่น
 • ท.บ.,ม.ขอนแก่น

ทพญ.อรรจิร์นุช รัตนอุรดินทร์
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

 • ท.บ., (เกียรตินิยมอันดับสอง), ม.ขอนแก่น
 • ท.บ.,ม.ขอนแก่น

ทพ.ธนภัทร มงคลศิริโรจน์
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

 • ท.บ.,(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), ม.ขอนแก่น

ทพ.พัลลภ คงสะอาด
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

 • ท.บ.,ม.ขอนแก่น

ทพ.วสวัตติ์ ปรีชาวัฒน์
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

 • •ท.บ.,(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), ม.ขอนแก่น

ทพ.สิรภพ อังคณิต
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

 • ท.บ.,(เกียรตินิยมอันดับสอง), ม.ขอนแก่น

ทพญ.จิรนันท์ ไชยราช
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

 • ท.บ.,(เกียรตินิยมอันดับสอง), ม.ขอนแก่น

ทพญ.จิรัชญา บุตรโคตร
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

 • ท.บ.,(เกียรตินิยมอันดับสอง), ม.ขอนแก่น

ทพญ.อารียา นารถติกร
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

 • ท.บ.,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ.จิรัฐิติกาล อินนุพัฒน์
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ