หน่วยทันตกรรมผู้ป่วยนอกและบำบัดฉุกเฉิน (OPD)

ทพ.กฤษณ์ ลีลาเทพินทร์
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
หัวหน้าหน่วยทันตกรรมผู้ป่วยนอกและบำบัดฉุกเฉิน

 • ท.บ., ม.มหิดล
 • วท.ม. (ทันตกรรมเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ.จุติพร พนมบัวเลิศ
ทันตแพทยชำนาญการพิเศษ

 • ท.บ., ม.ขอนแก่น
 • วท.ม. (ทันตกรรมทั่วไปชั้นสูง), ม.มหิดล
 • อ.ท. (ทันตกรรมทั่วไป), ทันตแพทยสภา

ทพ.ชยวรรธก์ อนันต์สุชาติกุล
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

 • ท.บ., ม.ขอนแก่น
 • วท.ม. (วิทยาเอ็นโดดอนต์), ม.นเรศวร

ทพ.ธนภัทร ศรีโพนทอง
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

 • ท.บ., (เกียรตินิยมอันดับสอง), ม.ขอนแก่น
 • วท.ม. (ปริทันตวิทยา), ม.เชียงใหม่
 • ลาศึกษาต่อปริญญาเอก ม.ขอนแก่น

ทพญ.วริยา พันธ์ประสิทธิ์
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

 • ท.บ., ม.มหิดล
 • ป.ชั้นสูง (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล), ม.ขอนแก่น
 • ลาศึกษาต่อหลักสูตรวุฒิบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ.พรรณทิพา บุตรดา
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

 • ท.บ., (เกียรตินิยมอันดับสอง), ม.ขอนแก่น
 • วท.ม. (ทันตกรรมบูรณะ), ม.เชียงใหม่

ทพญ.กมลชนก กมลนฤเมธ
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

 • ท.บ., (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง), ม.ขอนแก่น

ทพ.ธิติสรรค์ ฦาชา
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

 • ท.บ., ม.ขอนแก่น
 • วท.ม. (ทันตกรรมบูรณะ), ม.ขอนแก่น

ทพญ.เพ็ญอาสาฬห์ สุนทโรทก
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

 • ท.บ., ม.ขอนแก่น
 • ลาศึกษาต่อหลักสูตรวุฒิบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ.พีรดา วีระยุทธศิลป์
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

 • ท.บ., ม.ขอนแก่น

ทพญ.พิมพ์ชนก สุปาลนันท์
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

 • ท.บ., (เกียรตินิยมอันดับสอง), ม.ขอนแก่น

ทพญ.อัจฉรียา ปิยะสันติ
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

 • ท.บ., (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), ม.ขอนแก่น

ทพญ.จีรภา ปิตานุพงศ์
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

 • ท.บ., ม.ขอนแก่น

ทพญ. ณัฐชยา ตันสุภสวัสดิกุล
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

 • ท.บ., ม.นเรศวร

ทพ.ธนพล รี้พลมหา
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

 • ท.บ., (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพ.สุทธิชน รัตนยาติกุล
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

 • ท.บ., (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), ม.ขอนแก่น

ทพญ.บุญสิตา วุฑฒิรักษ์
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

 • ท.บ., (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), ม.ขอนแก่น

ทพญ.ชลดา ศรีตระกูล
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

 • ท.บ., (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) เหรียญทอง, ม.ขอนแก่น
 • ท.บ.,ม.ขอนแก่น

ทพ.กิตติพิชญ์ ศรีสระน้อย
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

 • ท.บ., (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), ม.ขอนแก่น
 • ท.บ.,ม.ขอนแก่น

ทพญ.บุษกร บุญพรพงศ์พันธุ์
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

 • ท.บ., (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), ม.ขอนแก่น
 • ท.บ.,ม.ขอนแก่น

ทพญ.อรรจิร์นุช รัตนอุรดินทร์
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

 • ท.บ., (เกียรตินิยมอันดับสอง), ม.ขอนแก่น
 • ท.บ.,ม.ขอนแก่น