การสมัครเข้าศึกษา

การสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรช่วยทันตแพทย์

นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับต่ำกว่าปริญญาตรี หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ สามารถติดตามประกาศต่างๆผ่านช่องทาง ดังนี้

 1. เว็บไซต์ หลักสูตรต่ำกว่าปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. Facebook โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับปริญญาตรี สามารถติดตามประกาศต่างๆผ่านช่องทาง ดังนี้

 1. เว็บไซต์ KKU Admissions การรับบุคคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://admissions.kku.ac.th
 2. Facebook การรับบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น https://www.facebook.com/KKUAdmissionsOfficial
 3. สอบถามทาง Line Official Account ได้ที่ @396jfvyn
 4. ทวิตเตอร์ @KKUAdmissions
 5. อีเมล admissions@kku.ac.th
 6. สอบถามทางโทรศัพท์ 09 5671 6259 และ 09 56694704
 7. หมายเลขโทรศัพท์กลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น 0 4300 9700

การสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ ระดับปริญญาโท ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ชั้นสูง) และระดับปริญญาเอกในหลากหลายหลักสูตร โดยส่วนงานที่ทำหน้าที่ในการดำเนินการรับสมัคร คือ บัณฑิตวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://app.gs.kku.ac.th

 • ที่ตั้ง : ชั้น 3 อาคาร พิมล กลกิจ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
 • โทรศัพท์ 0 4320 2420
 • โทรสาร 0 4320 2421
 • e-mail : graduate@kku.ac.th

การสมัครเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

นักศึกษาต่างชาติที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถติดต่อผ่าน กองการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือติดต่อโดยตรงที่คณะที่สนใจเข้าศึกษา

เว็บไซต์คณะต่างๆ https://www.kku.ac.th/academics/faculties-colleges/

กองการต่างประเทศ สำนักงานอธิการบดี

 • ติดต่อ: ชั้น 4 อาคาร พิมล กลกิจ 123 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
 • โทรศัพท์ : 66-4320-2059 Fax: 66-4320-2498
 • Website: https://iad.kku.ac.th/