ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA โดยสำนักงาน ป.ป.ช.

824 ครั้ง

กลับสู่เว็บไซต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น https://dentist.kku.ac.th/

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565

การเปิดเผยข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ที่ ข้อมูล รายละเอียดที่เผยแพร่
01โครงสร้างหน่วยงานโครงสร้างหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียดการแบ่ง ส่วนงานภายในของหน่วยงาน
02ข้อมูลผู้บริหารข้อมูลผู้บริหาร อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ชื่อ–นามสกุล และตำแหน่ง ของผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด
03อำนาจหน้าที่
1.พรบ.มข. 2558
2.พันธกิจของคณะฯ
อำนาจหน้าที่ จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
04แผนการขับเคลื่อนหน่วยงานแผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน ครบถ้วน
05ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(E–Mail) และแผนที่ตั้งของหน่วยงาน ครบถ้วน
06กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ/ประกาศ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ
ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น
07ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์ จะต้องมีข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจของ หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน
08 Q&A
ร้องเรียนผ่าน Q&A / ข้อร้องเรียน
สายตรงคณบดี
– E-mail
Q&A จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น กล่องข้อความ หรือ เว็บบอร์ด เป็นต้น
09Social Network
– Facebook
– Website
Social Network จะต้องเป็นช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook เป็นต้น เพื่อเป็นการเสริมช่องทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและสาธารณชน
10แผนดำเนินงานประจำปี
10.1.คำสั่งคณะกรรมการแผนและยุทธศาสตร์
10.2.แผนกลยุทธิ์ 4 ปี
10.3.แผนปฏิบัติการ 2565
10.4.แผนปฏิบัติการ 2566
แนวปฏิบัติและขั้นตอนฯ
แผนดำเนินงานประจำปี จะต้องมีรายละเอียดแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่หน่วยงานจะดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน
1111.1.รายงานผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ OKR ที่ถ่ายทอดสู่สาขาวิชาต่าง ๆ 5 สาขา
11.2.รายงานผลดำเนินงานตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ (OKRs)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ6 เดือน จะต้องมีสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน
12รายงานผลการดำเนินงานประจำปีรายงานผลการดำเนินงานประจำปี จะต้องมีสรุปผล การดำเนินงานของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา
13มาตรฐานการปฏิบัติงานมาตรฐานการปฏิบัติงาน จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (สำหรับหน่วยงานที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นจำนวนมาก อาจเผยแพร่เฉพาะมาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงานก็ได้)
14มาตรฐานการให้บริการมาตรฐานการให้บริการ จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ผู้มารับบริการจะต้องรับทราบ (สำหรับหน่วยงานที่มีมาตรฐานการให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจเผยแพร่เฉพาะมาตรฐานการให้บริการ ที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงานก็ได้)
15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สถิติผู้รับบริการ รพ. ปี 2565
สถิติผู้รับบริการ รพ. ปี 2564
สถิติผู้รับบริการ รพ. ปี 2563
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ จะต้องเป็นสรุปจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน
1616.1.ผลสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา (ต่อรายวิชาเทอมต้น)
16.2.ผลสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา (ต่อรายวิชาเทอมปลาย)
16.3.ผลสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ จะต้องเป็นสรุปผลที่ได้จากการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา
171. E–Service
2.ระบบฐานข้อมูล
E–Service จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับบริการตามภารกิจของหน่วยงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18.1.แผนงบประมาณ 2565
18.2.แผนงบประมาณ 2566
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเงินงบประมาณที่หน่วยงานจะมีการใช้จ่าย และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน
19รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
19.1.รายงานกำกับติดตาม 2565 (รอบ 12 เดือน)
19.2.รายงานกำกับติดตาม 2566 (ตุลาคม 2565)
19.3.รายงานกำกับติดตาม 2566 (พฤศจิกายน 2565)
19.4.รายงานกำกับติดตาม 2566 (ธันวาคม 2565)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ6 เดือน จะต้องมีสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน
20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จะต้องมีสรุป การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือนและจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา
21แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
– ผ่านสายตรงคณบดี
– ผ่าน Q&A / ข้อร้องเรียน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
22ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
23ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
– ผ่านสายตรงคณบดี
– ผ่านสายตรงผู้อำนวยการ รพ.
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น กล่องข้อความ หรือเว็บบอร์ด เป็นต้น
24การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม จะต้องเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน
1.ด้านการบริหารจัดการ
1.1.การจัดทำแผนยุทธศาสตร์
1.2.ผลการดำเนินงานพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ EdPEx300
1.3.ผลการดำเนินงานพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ TQC+
2.ด้านการผลิตบัณฑิต
2.1.รายงานผลตรวจประเมินหลักสูตร
2.2.ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
3.ด้านการวิจัย
4.ด้านการบริการวิชาการ
4.1.โครงการทันตกรรมผู้สูงอายุ
4.2.มอบใบเกียรติบัตร ต.ศิลา
4.3.จำนวนผู้ป่วยทันตกรรมพระราชทาน
4.4.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของผู้ป่วย
5.ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5.1. ประจำปี 2563
5.2. พิธีสรงน้ำพระ
25การมีส่วนร่วมของผู้บริหารการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร จะต้องเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด คนปัจจุบันในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน
26การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จะต้องเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และจะต้องเป็นข้อมูลภายใน ปีที่ประเมิน
27การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
27.1.คำสั่งคณะกรรมการ
27.2.แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565
27.3.แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566
27.4.ผลตามแผนความเสี่ยง ประจำปี 2565
27.5.รายงานผลตามนโยบาย 2565
คำสั่งและแผนการบริหารควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงตามนโยบายการดูแลการกำกับองค์กรที่ดี (Good Governance)
28แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
28.1.แผนระดับมหาวิทยาลัย
28.2.แผนระดับคณะ
มีแผนป้องกันและปราบปราม ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ