ทันตแพทย์ มข. เป็นเจ้าภาพร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนข้อสอบ MCQs สำหรับประเมินรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ทันตแพทยสภา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพร่วมกับอนุกรรมการหลักสูตรและทันตแพทยศาสตร์ศึกษา องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) และศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ศ.ป.ท.) ทันตแพทยสภา ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting) เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนข้อสอบ Multiple Choice Questions (MCQs) สำหรับใช้ประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ในระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2564

การจัดอบรมฯ ประกอบไปด้วยการบรรยาย การฝึกทักษะในการเขียนข้อสอบ รวมถึงการวิพากษ์ข้อสอบ และการนำเสนอตัวอย่างข้อสอบ MCQs พร้อมกันนั้นยังมีการสรุปถึงทิศทางของการสอบในอนาคตอีกด้วย ซึ่งในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ. อานุภาพ เลขะกุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผศ.ดร.ทพ.ศุภชัย ชื่นจิตรวงษา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ และเพิ่มทักษะในการเขียนข้อสอบ MCQ ที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของ
ศ.ป.ท. ทันตแพทยสภา

ทั้งนี้ รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ ประธานคณะอนุกรรมการหลักสูตรและทันตแพทยศาสตร์ศึกษา และคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมฯ และมีการกล่าวเปิดการอบรมฯ โดย  ผศ.ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช ประธาน ศ.ป.ท. ทันตแพทยสภา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมฯจากคณะทันตแพทยศาสตร์ 16 สถาบัน จำนวน 87 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารด้านวิชาการ ที่มีประสบการณ์ในการจัดการสอบ มีความเข้าใจพื้นฐานของคำศัพท์ทางการศึกษา เช่น formative หรือ summative assessment, Bloom’s taxonomy และเคยเข้าอบรมด้านทันตแพทยศาสตรศึกษาจากทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

การอบรมในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมด้านทันตแพทยศาสตร์ศึกษาที่มุ่งเน้นให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะจนสามารถจัดทำข้อสอบ MCQ ได้ตามข้อกำหนดของ ศ.ป.ท. ทันตแพทยสภา อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มจำนวนข้อสอบทั้งพื้นฐานและคลินิกสำหรับใช้ในการจัดสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมต่อไปในอนาคต