ทันตแพทย์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น 42 พร้อมผู้บริหารพบผู้ปกครอง

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 42 และผู้บริหารของคณะทันตแพทยศาสตร์พบผู้ปกครอง โดยระบบออนไลน์ (Zoomeeting) ซึ่งรศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีกล่าวต้อนรับแสดงความยินดี และแนะนำนโยบายของคณะ ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช รองคณบดีฝ่ายการศึกษา กล่าวถึงหลักสูต การจัดการเรียนการสอน สวัสดิการ ตลอดจนความเป็นอยู่ของนักศึกษาหลังจากนั้นยังเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และนักศึกษาใหม่ได้ซักถามรายละเอียดเพิ่มเติม และมีการทำสัญญาเข้าศึกษาในระบบออนไลน์อีกด้วย

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ ให้ได้รับทราบเกี่ยวกับนโยบายของคณะทันตแพทยศาสตร์ การจัดการเรียนการสอน ด้านวิชาการ ด้านสวัสดิการและชีวิตความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัย ตลอดจนรู้จักบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาทันตแพทย์ อันจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ และเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองและสถานศึกษา ตลอดจนได้รู้จักกับผู้บริหาร คณาจารย์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ของคณะ เพื่อให้การเรียนของนักศึกษาประสบผลสำเร็จตามที่ได้มุ่งหวัง และเป็นบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีคุณภาพ เพื่ออกไปรับใช้สังคมและสร้างสรรค์ประเทศชาติต่อไป