43 ปี ก้าวสู่การเป็นโรงเรียนทันตแพทย์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ 14 พฤษภาคมขึ้น  โดยมี รศ.ดร.ทพญ.วรานุช  ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร และบุคลากรทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป  ณ  ห้องประชุมนิธิภาวี ศรีสุข  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งคณะถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย  ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมกับล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าร่วมงาน  ผู้ที่มีอุณหภูมิสูงเป็นไข้จะต้องกลับไปพบแพทย์  รวมทั้งมีการจัดระเบียบให้ผู้เข้าร่วมงานนั่งเว้นระยะห่าง 1 ที่นั่ง ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ได้ให้ความสำคัญในการร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการในการคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ต่อมาในเวลา 07.09 น. ได้เริ่มพิธีทำบุญตักบาตร โดยประธานในพิธี รศ.ดร.ทพญ.วรานุช  ปิติพัฒน์  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำคณะผู้บริหาร และบุคลากรร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล และบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่อดีตคณบดี และบุคลากรผู้ล่วงลับ  จากนั้น มีการมอบโล่ผู้รับรางวัลดีเด่นด้านการวิจัย ได้แก่
1.ผู้ที่มี Citation สูงสุด ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2564
อันดับที่ 1 Citation = 855 คือ รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ สังกัดแขนงวิชาทันตสาธารณสุข
อันดับที่ 2 Citation = 605 คือ ศ.ดร.ทพญ.สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ สังกัดแขนงวิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก
2.ผู้ที่มี h-index สูงสุด ประจำปี 2564
อันดับที่ 1 h-index = 27 คือ รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ สังกัดแขนงวิชาทันตสาธารณสุข
อันดับที่ 2 h-index = 23 คือ ศ.ดร.ทพญ.สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ สังกัดแขนงวิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก
3.ผู้มีจำนวนผลงานวิจัยเผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus มากที่สุด ประจำปี 2564
จำนวนผลงานวิจัย รวม 6 เรื่อง คือ ศ.ดร.ทพ.ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง สังกัดแขนงวิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก
4.ผู้ที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact Factor สูงสุด ประจำปี 2564
Impact Factor = 6.458
Journal : Nanomedicine:Nanotechnology, Biology, and Medicine
คือ ศ.ดร.ทพ.ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง สังกัดแขนงวิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก
5.นวัตกรรมดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2564
ชื่อผลงาน “อุปกรณ์เก็บกักละออง” คือ รศ.ดร.ทพ.สมเกียรติ เหลืองไพรินทร์ สังกัดแขนงวิชาชีววิทยาช่องปาก
และพิธีมอบโล่ผู้ปฏิบัติงานเป็นเวลา 30 ปี โดยในปีนี้มี คณาจารย์ บุคลากร จำนวน 28 ท่าน
หลังจากนั้น คณบดีได้ทำพิธีถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธชินราช ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำคณะฯ และวางพวงมาลัยสักการะรูปหล่อ ศ.เกียรติคุณ ทพ.อิศระ ยุกตะนันทน์ ซึ่งเป็นเป็นผู้ก่อตั้ง และอดีตคณบดีท่านแรกของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีกล่าวว่า “วันนี้เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของพวกเรา เป็นวันสำคัญและเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราได้มีโอกาสมาร่วมทำบุญกันในวันนี้ เพื่อเป็นศิริมงคลให้หน่วยงานที่เรารัก และเปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่ 2 ของพวกเรา”
คณบดีกล่าวต่อไปอีกว่า “คณะทันตแพทยศาสตร์ บ้านสีม่วง รั้งสีอิฐ แห่งนี้ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2522 เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ แห่งที่ 4 ของประเทศ นับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 43 ปี คณะของเรามีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การบริการรักษา และการวิจัย มีบุคคลหลายท่านที่มีส่วนสำคัญในการก่อตั้งพัฒนา และผลักดันให้คณะทันตแพทยศาสตร์ มีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับจนทุกวันนี้นั้น ขอรำลึกถึงเกียรติคุณของอดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ทุกท่าน ทั้งท่านที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ตั้งแต่ท่านผู้ริเริ่มก่อตั้ง คือ ศ.เกียรติคุณทันตแพทย์อิศระ ยุกตะนันทน์ รศ.สมนึก พูนทรัพย์ รศ.นพ.ชนินทร์ มหวรรฆานุเคราะห์ ผศ.ทพ.อนันต์ จิรวิบูลย์ รศ.ทพ.ประทีป พันธุมวนิช รศ.ดร.ทพ.นิวัตร จันทร์เทวี รศ.ทพ.อินทรพล หอวิจิตร และรศ.ดร.ทพญ.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ ซึ่งได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถ และอุทิศตนให้กับคณะของเราอย่างแท้จริ และท่านยังเป็นนักวิชาการ และเป็นอาจารย์ของวงการทันตแพทย์ไทย ที่ได้ทุ่มเท เสียสละ และพัฒนาวิชาชีพทันตแพทย์ให้เจริญก้าวหน้า และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง จึงสมควรที่ทันตแพทย์รุ่นหลัง และศิษย์จะได้เอาตัวอย่าง ในนามของผู้บริหารคณะ ขอขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน ในความเสียสละ จากก้าวต่อก้าว ปีต่อปี ที่เราก้าวเดินและขับเคลื่อนองค์กรไปด้วยกัน เพื่อให้ไปถึงปลายทางของความสำเร็จที่เราตั้งไว้ในการเป็น “โรงเรียนทันตแพทย์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน

ชมภาพเพิ่มเติม