โครงการปั้นดาว เฟ้นหา Best Practices ต่อยอดการพัฒนาโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการประกวดผลงานพัฒนาคุณภาพ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) โรงพยาบาลทันตกรรม (ปั้นดาว) โดย รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดและ ผศ.ดร.ทพญ.ภัทรมน รัตนาพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม ประธานโครงการกล่าวรายงาน มีบุคลากรสนใจส่งผลงานเข้าประกวด กว่า 20 ผลงาน ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา มีผู้ร่วมงานกว่า 100 คน ณ ห้องประชุมนิธิภาวี ศรีสุข ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.ทพญ.ภัทรมน รัตนาพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม กล่าวว่า “โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) โดยมีการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานที่โดดเด่น แตกต่าง บรรลุความมุ่งหมายตามที่กำหนดไว้ ซึ่งเรียกว่า วิธีการปฏิบัติงานที่ดีสู่ความเป็นเลิศ (Best Practice) กระตุ้นพลังสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นและเพียรพยายามในการปฏิบัติ พัฒนางานในหน้าที่อย่างดีที่สุด มุ่งสู่ความสำเร็จหรือความเป็นเลิศในผลการปฏิบัติงานที่ตนเองรับผิดชอบ มีการพัฒนางานไปพร้อมกับการสร้างวัฒนธรรมการทำงานเชิงคุณภาพในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ พัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง ซึ่งกิจกรรมการประกวดตามโครงการดังกล่าว จึงเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้บุคลากรโรงพยาบาลทันตกรรมทุกคนได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ และเป็นกิจกรรมที่นำไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์เบื้องต้น”
การประกวดโครงการปั้นดาว โรงพยาบาลทันตกรรม จัดขึ้นเป็นปีแรกมีบุคลากรให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดทั้งหมด 23 ผลงาน ผลการประกวดมีดังต่อไปนี้
ประเภทผลงานการพัฒนาคุณภาพ
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หน่วยทันตกรรมประดิษฐ์   คุณพัชรินทร์ จันทิมา หัวหน้าหน่วย
รางวัล อันดับ 2 ได้แก่ หน่วยปริทันตวิทยา  คุณมณีรัตน์  พลคำแก้ว  หัวหน้าหน่วย
รางวัล อันดับ 3 ได้แก่ หน่วยเภสัชกรรม  คุณหนึ่งหทัย อภิพัตฐ์กานต์  หัวหน้าหน่วย
ประเภทนวัตกรรม
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หน่วยทันตรังสี  คุณกาญจนา  รุ่งเทิน  หัวหน้าหน่วย
รางวัล อันดับ 2 ได้แก่ หน่วยทันตกรรมจัดฟัน  คุณญาณิน  เครือแวงมล  หัวหน้าหน่วย
รางวัล อันดับ 3 ได้แก่ หน่วยทันตกรรมบูรณะ  คุณมณีรัตน์  จันทร์เชิด  หัวหน้าหน่วย
ประเภทเรื่องเล่า
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ หน่วยสังคมสงเคราะห์  คุณณัฐริกา  กองทอง  หัวหน้าหน่วย
รางวัล อันดับ 2 ได้แก่ หน่วยโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์   คุณชญากานต์  มอญขาม  หัวหน้าหน่วย

โครงการปั้นดาว ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาขีดความสามารถ ต่อยอดการพัฒนาคน พัฒนางาน มุ่งเน้นการเฟ้นหาวิธีการปฏิบัติที่ดีสู่ความเป็นเลิศ (Best Practice) บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ “การเป็นโรงเรียนทันตแพทย์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน” ต่อไปในอนาคต

ชมภาพบรรยากาศภายในงาน