ศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์คว้ารางวัลระดับประเทศ

96 ครั้ง

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับศิษย์เก่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่คว้ารางวัลระดับประเทศจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้วยวาจา ประเภทวิจัย ในการประชุมวิชาการทันตสาธารณสุข ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร ในเมื่อวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ได้แก่
🏆 1. ทพ.ธนบดี เพียงปราชญ์ ศิษย์เก่า Dent KKU รุ่นที่ 12 ที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้วยวาจา ประเภท R2R
🏆2.ทพ.ชาญชัย ศานติพิพัฒน์ ศิษย์เก่า Dent KKU รุ่นที่ 20 ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ประเภทนวัตกรรม
🏆3.ทพญ.ขวัญหทัย มงคล ศิษย์เก่า Dent KKU รุ่นที่ 20 และทพญ. กมลพร หวังเขื่อนกลาง ศิษย์เก่า Dent KKU รุ่นที่ 32 ที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้วยวาจา ประเภทนวัตกรรม
🏆 4.ทพญ. นฤพร ชูเสน ศิษย์เก่า Dent KKU หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่นในการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้วยวาจา ประเภทวิจัย
สำหรับการประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาตินี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “บริบทใหม่กับการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากคนไทย : Oral Health in Upcoming Era” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่เป้าหมายระดับโลก ลดภาวะโรคในช่องปาก และให้ประชากรโลกมีสิทธิได้รับบริการดูแลสุขภาพช่องปากที่จำเป็น ภายใน พ.ศ.2573 โดยในปีนี้มีศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ส่งผลงานเข้าประกวดและคว้ารางวัลดังกล่าวมาครอง