ทันตะ มข. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ณ Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย

637 ครั้ง

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัย ร่วมกับ Faculty of Dentistry, Universitas Gadjah Mada เมือง Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย โดยสถาบันดังกล่าวได้รับการจัดอันดับจาก QS World University Rankings ให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศอินโดนีเซีย ในปี ค.ศ. 2023

ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช ได้เข้าร่วมประชุม Dean’s Forum ร่วมกับคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์อีก 10 สถาบันความร่วมมือในต่างประเทศ และได้ปรึกษาหารือความร่วมมือที่วางแผนจะดำเนินการร่วมกันระหว่างสถาบันในอนาคต โดยการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือในครั้งนี้ เน้นกิจกรรมด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา การวิจัย ด้านนวัตกรรมใหม่ๆ ทางทันตกรรม ทั้งในกลุ่มของคณาจารย์ ทันตแพทย์ และนักศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมต่อไป รวมถึงการจัดโครงการอบรม สัมมนา และการประชุมวิชาการต่าง ๆ ที่จะทำร่วมกันในอนาคต