ขอเชิญร่วมพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๖

94 ครั้ง
ไวนิลมุทิตาจิต

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญคณาจารย์ ทันตแพทย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านร่วมแสดงความยินดีกับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๖
โดยในปีนี้ผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด ๗ ท่าน ได้แก่
❤️ นางสาวชุลีพร สุปัญญา
❤️ นายชฎายุภัค เพิ่มขึ้น
❤️ นายศุภฤกษ์ ตีเมืองซ้าย
❤️ นายวีระพงษ์ เหล่าประเสริฐ
❤️ นายมณีวรรณ ยอดบุญมา
❤️ นายชมพูนุท โพคะรัตน์ศิริ
❤️ นายประทีป ปล้องยาง
ในวันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมนิธิภาวี ศรีสุข ชั้น ๕ เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. เป้นต้นไป
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น