ทันตแพทย์ มข. จัดโครงการ Publication Camp 2023

41 ครั้ง

ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จะจัดโครงการเพิ่มบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Publication Camp 2023) ในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ ภายใต้หัวข้อ “Setting the Stage for Success: Manuscript Preparation for Publication” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้เขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับสากล โดยมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ มาให้ความรู้ และคำแนะนำ แก่ผู้วิจัยเกี่ยวกับการเตรียมบทความวิจัยที่มีคุณภาพสำหรับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2566 ณ ห้องบรรยายการศึกษาต่อเนื่อง CE 1 ชั้น 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีทั้งอาจารย์ ทันตแพทย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจ กว่า 80 คน ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

โดยการจัดโครงการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก 7 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในการเขียนและตีพิมพ์บทความในวารสารนานาชาติมากมาย จากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.บรรจบ ศรีภา, ศ.นพ.กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์, ศ.ดร.ทพ.ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง, รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น, รศ.ดร.ทพ.ณัฐพงษ์ กันตรง จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, รศ.ดร.ทพ.พิภพ สายแก้ว จากมหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ.ดร.ทพ.ปิยะพงษ์ พรรณพิสุทธิ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ เน้นการเพิ่มพูนความรู้ และความเข้าใจ เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ในการเขียนบทความวิชาการให้มีคุณภาพ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติต่อไป และจะมีการจัดโครงการแบบนี้ขึ้นในทุก ๆ ปี เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป