ทันตแพทย์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Generative AI in Education and Research

41 ครั้ง

คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง Generative AI in Education and Research เพื่อพัฒนาทักษะด้าน Soft Skill สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา อาจารย์ บุคลากร ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 6 อาคารมหิตลานุสรณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถนำ Generative AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์สามารถประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอน การวิจัย การปฏิบัติงาน รวมถึงสามารถต่อยอดการใช้งาน และสร้างโอกาสในการพัฒนาผลงานต่อไป โดยมีวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 2 ท่าน คือ

  1. ศาสตราจารย์ ดร.วนิดา แก่นอากาศ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2. อ.ทพ.ธราธิป กุลโชติรัตน์ จากคณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
    ลาดกระบัง (สจล.)