ทันตแพทย์ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการการศึกษาฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ของทันตแพทยสภา

53 ครั้ง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช คณบดี พร้อมทีมผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และบุคลากรโรงพยาบาลทันตกรรม ให้การต้อนรับประธานและคณะอนุกรรมการศึกษาฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ของทันตแพยสภา ประกอบด้วย ผศ.ดร.ทพ.ณัฐวุธ แก้วสุทธา ประธานอนุกรรมการ ศ.คลินิก ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ ทพญ.ศิริรัตน์ รัศมีโสรัจ ดร.ทพญ.สุมนา โพธิ์ศรีทอง ผศ.ทพ.พลกฤษณ์ ศิลป์พิทักษ์กุล และนางสาวจันทร์เจริญ รอดพยันต์ โดย คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับและ อ.ทพ.กิรวุฒิ เหลืองตระกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา ผู้แทนจากคณะนำเสนอ แผนการสอนในหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมกันนั้นยังมีการรับฟังประเด็นและข้อเสนอแนะ จากการตรวจประเมินหลักสูตรดังกล่าว โดย คณะอนุกรรมการศึกษาฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ของทันตแพทยสภาอีกด้วย..