หน่วยทันตกรรมพระราชทานนำทีมทันตแพทย์ออกบริการประชาชนอำเภอโนนศิลา

157 ครั้ง

     วันที่ 11 ตุลาคม 2562  หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดบริการรักษาทางทันตกรรมให้กับประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และในโอกาสครบ 50 ปี ของการก่อตั้งหน่วยทันตกรรมพระราชทาน  ที่โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยมี อ.ดร.ทพ.ไชยวุฒิ   พฤกษ์งามพันธ์ ประธานหน่วยทันตกรรมพระราชทานเป็นผู้กล่าวรายงานและอ่านคำถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ และ นายชานวุฒิ  คุณวุฒิ ปลัดอาวุโสอำเภอโนนศิลา เป็นประธานวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณาจารย์ทันตแพทย์ บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะครูอาจารย์โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม ร่วมในพิธีจำนวนมาก


     อ.ดร.ทพ.ไชยวุฒิ   พฤกษ์งามพันธ์ ประธานหน่วยทันตกรรมพระราชทาน กล่าวว่า จากช่วงเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาในเขตพื้นที่อำเภอโนนศิลาและอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นได้สร้างความเสียหายและความยากลำบากให้ประชาชนเป็นอันมาก แม้เหตุการณ์จะผ่านไปแล้วแต่ประชาชนที่มีผลกระทบในเรื่องนี้ก็ยังคงมีอยู่เราจึงพิจารณาร่วมกันในการมาลงพื้นที่แห่งนี้เพื่อผ่อนเพลาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการไปตรวจรักษาดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองด้วยการออกมาให้บริการในพื้นที่ตามพระราชปณิธานของโครงการนอกจากนั้นเรายังมีการระดมทุน เพื่อมามอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย สำหรับหน่วยทันตกรรมพระราชทานคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดตั้งหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  ขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538  และได้ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริ  ในการให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส  ในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกล ให้มีทันตสุขภาพที่ดี และส่งเสริมให้ชุมชนมีการเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพ  เพื่อการดูแลสุขภาพช่องปากและให้ความรู้ด้านทันตสาธารณสุขเพื่อพฤติกรรมทันตสุขภาพที่ดี    จึงได้จัดโครงการบริการรักษาทางทันตกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการถวายราชสักการะ และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณด้านทันตสาธารณสุข ที่ทรงพระราชทานการจัดตั้งหน่วยทันตกรรมพระราชทาน อีกทั้งสืบสานพระราชปณิธาน “การบำบัดทุกข์อันเกิดจากโรคทางทันตกรรม” และเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     นายชานวุฒิ  คุณวุฒิ ปลัดอาวุโสอำเภอโนนศิลา กล่าวว่า การออกบริการของหน่วยทันตกรรมพระราชทานที่ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกมาให้บริการครั้งนี้นับว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับประชาชน มีความรู้สึกยินดีที่ได้มาร่วมในกิจกรรม โดยเฉพาะในเรื่องการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนนั้นทางอำเภอได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหลายภาคส่วนซึ่งการมาของคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งนี้ถือเป็นการร่วมเป็นกำลังเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนสืบสานตามแนวพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางอำเภอโนนศิลาขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาและอุทิศตนทำงานเพื่อประชาชน

การให้บริการในโครงการครั้งนี้มีคณาจารย์ ทันตแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ และบุคลากรรวม 50 คน โดยเป็นบริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ และให้ความรู้ทางทันตสุขภาพ แก่นักเรียน ครูอาจารย์ และประชาชน ในระหว่างเวลา 8.30 – 12.00 น.โดยมีผู้มารับบริการภายในโถงห้องประชุมโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้น อ.ดร.ทพ.ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์ ประธานหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ยังเป็นตัวแทนในการมอบทุนการศึกษาให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาวิทยาคม อีกด้วย

ข่าว / ภาพ อุดมชัย สุพรรณวงศ์