หน่วยทันตกรรมพระราชทานจัดสัมมนาหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ 2562

79 ครั้ง

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมนิธิภาวี ศรีสุข ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา หน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อ.ดร.ทพ.ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์ ประธานหน่วยทันตกรรมพระราชทาน นำทีมคณะกรรมการบริหารหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ร่วมประชุมย่อย สรุปงานเบื้องต้น ซึ่งประธานหน่วยทันตกรรมพระราชทานได้นำเสนอถึงการออกหน่วยในตลอดทั้งปี 2562 พร้อมเสนอสรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ อุปสรรคการดำเนินงาน สรุปบทเรียนและเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมสมองหาแนวทางแก้ไขปัญหาและวางแผนการดำเนินงานร่วมกันต่อไป ทั้งนี้ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ยังมีกำหนดการออกหน่วยให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่าอย่างต่อเนื่องต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยความมุ่งมั่นโดยพยายามขยายขีดความสามารถในการให้บริการแก่ประชาชนให้กว้างขวางและเพิ่มความถี่ของการให้บริการให้มากยิ่งขึ้น ด้วยทันตแพทย์ และบุคลากรด้านทันตสาธารณสุขทั้งมวลนั้น ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ทรงมีพระเมตตายิ่งต่อทันตแพทย์ และบุคลากรวิชาชีพทันตแพทย์