ทันตแพทย์ฯ มข. เดินหน้า ฟันดีมีสุข สร้างอีสานฟันสวยปีที่ 37

257 ครั้ง

วันนี้ (ศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ “ฟันดี มีสุข ครั้งที่37” นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.รัชฎา ฉายจิต รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชัยดี  รัตนปรีดา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านฝาง เป็นประธานในพิธีเปิด และมี นายกิตติพิชญ์ ศรีสระน้อย ประธานโครงการฟันดีมีสุขครั้งที่ 37 กล่าวรายงานการจัดงานต่อประธานในพิธี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงเรียนฝางวิทยายน อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น  ภายในงานมีคณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.รัชฎา ฉายจิต รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการฝึกนักศึกษาให้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง เนื่องจากว่าปัจจุบันสุขภาพฟันเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งถ้าฟันมีปัญหาจะทำให้ระบบการทำงานของร่างกายมีปัญหาไปด้วย ซึ่งการลงพื้นที่มุ่งเน้นเพื่อส่งเสริม และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้นำความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากไปเผยแพร่แก่คนในชุมชนต่อไป  ภายในงานมีการให้คำปรึกษาการดูแลสุขภาพฟันและการตรวจสุขภาพช่องปาก ซึ่งหวังว่านิทรรศการเผยแพร่ความรู้นี้จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายกิตติพิชญ์ ศรีสระน้อย ประธานโครงการฟันดีมีสุขครั้งที่ 37 เผยถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เล็งเห็นความสำคัญด้านสุขภาพช่องปากจึงได้จัดให้มีโครงการ ฟันดีมีสุข ครั้งที่ 37 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้น รวมถึงการจัดนิทรรศการ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพช่องปากแบบองค์รวมไปสู่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการไม่ว่าจะเป็นนักเรียน บุคลากรทางสาธารณสุข และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชุมชนสถานศึกษาและองค์กรเครือข่ายสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในอำเภอ ให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน

“การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ทุกชั้นปี เข้าร่วม จำนวน 237 คนโดยการดำเนินงานของ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-6 นักศึกษาทุกชั้นปี ภายใต้หัวข้อ อีสานฟันสวย  ซึ่งการออกพื้นที่จริงทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่นอกเหนือจากตำราเรียน เป็นการฝึกประสบการณ์การทำงาน และยังเป็นประโยชน์ต่อชุมชน เพราะชุมชนยังขาดแคลนบุคลากรและประชาชนเข้าไม่ถึงการบริการทางการแพทย์ น้องจะได้ประสบการณ์ การเรียนรู้ร่วมกับชุมชนจริง เพราะเมื่อจบออกไป ทันตแพทย์ต้องไปทำงานในชุมชนเล็ก ๆ การทำงานวันนี้เป็นรากฐานสำคัญในการผนวกองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต” นายกิตติพิชญ์ กล่าว

นายชัยดี  รัตนปรีดา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านฝาง กล่าวว่า การมีสุขภาพที่ดีนั้นย่อมนำมาซึ่งความสุข การมีสุขภาพที่ดีไม่ใช่เพียงการมีร่างกายที่แข็งแรงเท่านั้น หากยังหมายรวมถึงการมีความแข็งแรงทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ปัญญา เชื่อมกันเป็นองค์รวม ฉะนั้นการส่งเสริมสุขภาพจึงเป็นกระบวนการสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสภาวะการณ์ในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของการแข่งขันที่ทุกคนต้องต่อสู้กับปัญหาทางเศรษฐกิจ จึงอาจมองข้ามและขาดการดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตนเอง การจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ การถ่ายทอดความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพองค์รวมสู่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งจะทำให้เกิดความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาชุมชนองค์กร และเครือข่ายพัฒนาสุขภาพของประชาชนในอำเภอโคกโพธิ์ไชย อันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาวะแก่ประชาชนในอำเภอโคกโพธิ์ไชย

นางบันเทิง  เจริญสุข ชาวบ้านฝาง  อายุ 65 ปี เล่าว่า ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยทำฟันเลย วันนี้ตนได้เข้าร่วมกิจกรรมหลายอย่าง และมีปัญหาสุขภาพฟัน คือ ปวดฟันแต่ไม่พบฟันผุ จึงทำการขูดหินปูน และได้เข้าตรวจช่องปากเบื้องต้นและรับคำแนะนำในการดูแลรักษา สำหรับโครงการนี้มองว่าเป็นโอกาสที่ดี เพราะทำให้ตัวเอง รวมทั้งคนในชุมชน สนใจที่จะดูแลสุขภาพช่องปากมากขึ้น

ภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพช่องปากและให้คำแนะนำเบื้องต้น การบริการเคลือบและบ้วนฟลูออไรด์ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการความรู้ด้านทันตสาธารณสุข และกิจกรรมอีกหลายอย่าง อาทิ การแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ การแสดงของนักเรียนและนักศึกษา กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ฯลฯ


นายกิตติพิชญ์ ศรีสระน้อย ประธานโครงการฟันดีมีสุขครั้งที่ 37


นางบันเทิง  เจริญสุข ชาวบ้านฝาง  อายุ 65 ปี 

ข่าว/ภาพ : จิราพร ประทุมชัย

1. มข.จัด’อีสานฟันสวย-มีสุข’ (กรอบบ่าย) โครงการฟันดีมีสุข ครั้งที่ 37 คณะทันตแพทยศาสตร์ (หนังสือพิมพ์ข่าวสด)