ผู้บริหารคณะทันตแพทย์ ลงพื้นที่เยี่ยมภาคสนามร่วม

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีนำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ออกพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนนักศึกษาทันตแพทย์ และนักศึกษาในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป (คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะเภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  

การฝึกภาคสนามร่วมครั้งนี้ นับจากปี พ.ศ.2526 จนถึงปัจจุบัน เป็นครั้งที่ 36 มีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 654 คน และโดยมีคณาจารย์ประจำบ้านจากคณะวิชาต่างๆ เข้าร่วมกว่า 62 คน จัดระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2561 จำนวน 7 คืน 8 วัน ณ ตำบลโคกงาม (เขต 1) บ้านโคกกว้าง (เขต 2) บ้านโคกงาม และตำบลป่าหวายนั่ง (เขต 3) บ้านป่าหวายนั่ง (เขต 4) บ้านหนองเชียงซุย อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

การฝึกภาคสนามร่วม จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษาจากศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะพยาบาลศาสตร์ จากวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย กับกลุ่มชุมชนในส่วนงานต่างๆ เช่น โรงเรียน อนามัย โรงพยาบาล ฯลฯ ให้ได้เข้าใจมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน พร้อมกับการฝึกปรับตัวในการดำเนินชีวิตในสังคม นอกรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมกับการฝึกทำงานต่อยอดความคิด แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า สร้างบัณฑิตทันตแพทย์ที่พึงประสงค์ สู่สังคมต่อไปในอนาคต