ศิษย์เก่าทันตแพทย์ รับรางวัลบัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2559

398 ครั้ง

    คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี ทพญ.ณัฐวรินทร ธาตุดี  รับรางวัล “บัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2559” ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เข้ารับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ณ ห้องโถง Lifestyle Hall,Siam Paragon กรุงเทพมหานคร 

     ทพญ.ณัฐวรินทร ธาตุดี  เป็นศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 31 เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นบุตรสาวของนายชัยยงค์ ธาตุดี และนางกมลพรรณ ธาตุดี  เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร มีความสามารถในการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และมีความคิดอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎี นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อตนเองและต่อผู้ป่วย และรางวัลดังกล่าวมอบให้กับบัณฑิตผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยมและมีคุณธรรมจริยธรรม อุทิศตนตามรอยพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกโดยคัดเลือกจากบัณฑิตทันตแพทย์ทั่วประเทศ นับเป็นศิษย์เก่าทันตแพทย์ คนที่ 4 ที่เข้ารับรางวัลนี้นับจาก ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา

ลิงก์ข่าวที่เกี่ยวข้อง
1. พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ‘สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับ การสาธารณสุขไทย ‘

2. สมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการ “พระบิดาแห่งการแพทย์” หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก