ผศ.ดร.ทพ. เอกสิทธิ์ มโนสุดประสิทธิ์

409 ครั้ง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯโปรดกระหม่อมให้ตั้งมูลนิธิอานันทมหิดลขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาผู้มีความสามารถยอดเยี่ยม ได้มีโอกาส ไปศึกษาวิชาความรู้ให้ถึงขั้นสูงสุด ในประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อที่ว่าเมื่อได้ศึกษา ถึงขั้นสูงสุดแล้ว จะเห็นว่าศาสตร์ต่างๆ นั้นมีความสัมพันธ์กันและสามารถ นำมาใช้ให้เป็น ประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ และประเทศชาติได้ในแผนกทันตแพทยศาสตร์ พระราชทานทุนสนับสนุนการศึกษาวิชาการชั้นสูง ณ ต่างประเทศ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ เป็นต้นมา โดยทรงหวังในพระราชหฤทัยว่า เมื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาสำเร็จกลับมาแล้ว จะได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ และถ่ายทอดวิชาการที่ได้ศึกษามาแก่คนรุ่นหลัง เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน ชาวไทยและประเทศชาติต่อไป คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับพระราชทาน ทุนอานันทมหิดล ประจำปี ๒๕๕๓ ดังนี้

ผศ.ดร.ทพ. เอกสิทธิ์ มโนสุดประสิทธิ์ ผู้ได้รับพระราชทาน ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๓ ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาทันตแพทยศาสตร์ (Doctor of
Science in Dentistry) ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางด้านทันตกรรมจัดฟัน และกระดูกขากรรไกรใบหน้า (Certificate of Advanced Graduate Study in Orthodontics and Dentofacial Orthopedics) ณ มหาวิทยาลัยบอสตัน (Boston University) ประเทศสหรัฐอเมริกา