หน่วยการศึกษาต่อเนื่องจัดบรรยายเชิงวิชาการ

หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมด้านทันตแพทยศาสตร์ศึกษา DENTAL EDUCATION IN THE POST COVID-19 ERA (Online Dental Eucation Welinars) ในหัวข้อ Challenges in the Dental Education during the COVID-19 Outbreak โดย ผศ.ดร.ทพ.ศุภชัย ชื่นจิตวงษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้อง Smart Classroom อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น