ทันตแพทย์ มข. ร่วมสืบสาน พระปณิธาน “สมเด็จย่าทรงพระเมตตาให้ปวงประชามีฟันดี”

“ฉันเชื่อว่าพวกที่ได้รับการรักษาโรคฟันนี้คงจะพอใจมากเพราะโรคฟันเต็มที่มาก ถ้าปวดไปแล้ว ถ้าไม่ได้ทำอะไรทำให้ไม่สบายจริงๆ พอช่วยถอนออกแล้วก็สบายมาก  ฉะนั้นการที่ท่านได้ไปช่วยก็ได้บุญกุศลมากทีเดียว ฉันขอขอบใจทุกท่านที่ได้พยายามปฏิบัติอันนี้มาหลายปีแล้ว  และหวังว่าท่านจะมีจิตใจกุศลยังช่วยกันต่อไป”

จากกระแสพระราชดำรัสเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๙   ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทำให้รู้ว่าทรงสนพระทัย ในเรื่องสุขภาพของประชาชนตลอดมา   อีกทั้งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสา  ซึ่งมีแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัช และประชาชนในสาขาวิชาชีพอื่นๆ ร่วมเป็นอาสาสมัครในการให้บริการรักษาประชาชนที่มีปัญหาป่วยไข้และอยู่ห่างไกลสถานพยาบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๑๒ จนถึงปัจจุบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ให้บริการทันตกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า เพื่อปวงประชามีฟันดี  โดยเปิดให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่าแก่ประชาชน อาทิ บริการอุดฟัน ขูดหินน้ำลาย เคลือบหลุมร่องฟัน เคลือบฟลูออไรด์ และนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า นิทรรศการเทิดพระเกียรติในหลวงกับงานทันตกรรม และนิทรรศการทันตสุขศึกษา โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้น ในวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยในช่วงเช้าจะเป็นการถวายพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายเป็นพระราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นิทรรศการสมเด็จย่ากับงานทันตกรรม และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมด้านทันตกรรม ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นหลังจากนั้นทางคณะได้เปิดให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งในปีนี้มีการจัดงานที่แตกต่างจากที่ผ่านมา เนื่องจากสภาวการณ์ของโรคระบาดที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า (COVID-19) ทางคณะจึงกำหนดให้บริการทางทันตกรรม ดังนี้ การตรวจสุขภาพช่องปาก รับจำนวน ๕๐๐ ราย การถอนฟัน รับจำนวน ๕๐ ราย การผ่าฟันคุด รับจำนวน  ๒๐ ราย ทันตกรรมสำหรับเด็ก รับจำนวน ๕๐ ราย นอกจากนี้ยังมีการให้บริการบำบัดฉุกเฉิน สำหรับคนไข้ที่มีข้อบ่งชี้ที่จำเป็นต้องได้รับการรักษา  การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและฟันเบื้องต้น นิทรรศการการให้ความรู้ด้านสุขภาพช่องปากและฟัน โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นอกจากนี้ทางบริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบเงินบริจาคสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากการทำโครงการ systema ปันยิ้มไม่สิ้นสุด จากยอดบิลที่สั่งซื้อ 1 บิลการซื้อเท่ากับ 10 บาท ในระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 14 ตุลาคม 2563 โดยคุณกัณฑชิต ศรัณย์บัณฑิต ผู้จัดการส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ HBA Category เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค

รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กล่าวว่า “กิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ  ๒๑ ตุลาคม  เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมา โดยเริ่มตั้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๒๙    โดยมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอสว.) เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและได้ดำเนินการต่อเนื่องมาทุกปีและต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ

ให้วันที่  ๒๑  ตุลาคม  ของทุกปี  เป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติแห่งชาติ ในวันดังกล่าว มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอสว.) กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานทันตกรรม  ที่เป็นหน่วยงานของรัฐทุกแห่งในประเทศ ได้น้อมเกล้าถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมแรงร่วมใจให้บริการรักษาโรคช่องปากแก่ประชาชน  โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาแด่  “พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย”   ทั้งนี้หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมการตรวจรักษา  ให้บริการทางทันตกรรมตามพระราชดำริมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๓ เพื่อให้ประชาชนผู้มีฐานะยากจน และด้อยโอกาสทางสังคมได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยงบประมาณในการดำเนินงานทั้งหมดได้มาจากเงินพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งค่าใช้จ่ายจำนวนมากเป็นการจัดซื้อเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์  และการดูแลบำรุงรักษา รวมทั้งการให้บริการรักษาทางทันตกรรม   การดำเนินงานระยะเวลาต่อมาได้ขยายพื้นที่การให้บริการและรูปแบบกิจกรรมการรักษา การเผยแพร่ความรู้ด้านทันตกรรมและสุขภาพช่องปากเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังคงออกปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลและยากจนทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน หรือตามแต่จะมีพระราชกระแสอยู่เป็นประจำ ทุกครั้งที่หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกปฏิบัติงานจะมีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเกิดขึ้นจากทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ร่วมกันสนับสนุนพัฒนาปรับปรุงเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและลักษณะทางกายภาพของผู้รับการรักษาในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการน้อมนำแนวพระราชดำริที่พระองค์ทรงปรารถนาให้คนไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการปฏิบัติงานอีกด้วย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระองค์ทรงสนพระทัยเกี่ยวกับสุขภาพของปวงชนชาวไทยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะโรคของช่องปากและฟันซึ่งดูเหมือนจะไม่ร้ายแรงแต่จัดเป็นโรคเรื้อรังและบั่นทอนเศรษฐกิจและสุขภาพ ทรงเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว และทรงสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับทันตสุขภาพตลอดมา”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชื่อว่าผลการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะช่วยกระตุ้นให้ประชาชน รู้จักดูแลรักษาสุขภาพช่องปากมากขึ้น และเป็นการสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ในการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากการเจ็บปวดจากโรคในช่องปาก บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอสดุดีและขอร่วมถวายราชกุศล ตลอดจนตั้งปณิธานแน่วแน่ในการพัฒนาทันตสุขภาพของประชาชนชาวไทยอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต