การประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์

รายชื่อคณะกรรมการฯ ( ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 – ปัจจุบัน)

ที่ รายชื่อ  / กรรมการตำแหน่ง
1รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  
2รศ.ทพญ.อโนมา รัตนะเจริญธรรมรองคณบดีฝ่ายบริหาร
3ผศ.ทพญ.ภัทรมน รัตนาพันธุ์รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม  
4ผศ.ดร.ทพญ.รัชฎา ฉายจิตรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์
5ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัชรองคณบดีฝ่ายการศึกษา
6ศ.ดร.ทพ.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นสรองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
7รศ.ดร.ทพ.จรินทร์ ปภังกรกิจหัวหน้าสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ช่องปาก
8ศ.ดร.ทพญ.ปัทมา นาถะภักติหัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ
9ผศ.ทพ.วัชรินทร์ หอวิจิตรหัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
10รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศกหัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน
11 รศ.ทพ.ดนัย ยอดสุวรรณ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
12 นางกิติพร ไชโยกุล ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะฯ
(กรรมการและเลขานุการฯ)
13 นางยุพิน บุญนาดี ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ
14นางสาวนวรัตน์ ชนะบัวผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ

ประกาศว่าด้วยการจัดประชุม

1. แนวปฏิบัติการจัดส่งเอกสาร และวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
2. ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ ว่าด้วยการประชุมและวิธีดำเนินการประชุมกรรมการประจำคณะ
3. ข้องบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะฯ พ.ศ.2558
4. แนวทางการมอบอำนาจ ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558
5 แบบเสนอเรื่องเพื่่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมกรรมการประจำคณะฯ
6. คำสั่งที่ 9139/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์

ดูรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ย้อนหลังได้ที่นี่

ประจำปี 2562ประจำปี 2561ประจำปี 2560ประจำปี 2559