การประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์

รายชื่อคณะกรรมการฯ ( ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2569)

ที่ รายชื่อ  / กรรมการตำแหน่ง
1รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  
2รศ.ทพญ.อโนมา รัตนะเจริญธรรมรองคณบดีฝ่ายบริหาร
3ผศ.ทพญ.ภัทรมน รัตนาพันธุ์รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม  
4ผศ.ดร.ทพญ.รัชฎา ฉายจิตรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์
5ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัชรองคณบดีฝ่ายการศึกษา
6ศ.ดร.ทพ.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นสรองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
7รศ.ทพ.ดนัย ยอดสุวรรณกรรมการที่ปรึกษา
8รศ.ดร.ทพ.จรินทร์ ปภังกรกิจหัวหน้าสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ช่องปาก (กรรมการที่ปรึกษา)
9ผศ.ทพญ.ปุณยาพร ธัญญะคุปต์หัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ
10หัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากฯ
11อ.ดร.ทพญ.วิไลพร สุตันไชยนนท์หัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน
12 รศ.ทพญ.วราภรณ์ สุวรรณรงค์กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
13อ.ดร.ทพ.ธีรพันธ์ุ สอสกุลกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
14 นางกิติพร ไชโยกุล ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะฯ (กรรมการและเลขานุการฯ)
15 นางยุพิน บุญนาดี ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ
16นางสาวนวรัตน์ ชนะบัวผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ

ประกาศว่าด้วยการจัดประชุม

> แนวปฏิบัติการจัดส่งเอกสาร และวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
> ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ ว่าด้วยการประชุมและวิธีดำเนินการประชุมกรรมการประจำคณะ
> ข้องบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะฯ พ.ศ.2558
> แนวทางการมอบอำนาจ ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558
> แบบเสนอเรื่องเพื่่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมกรรมการประจำคณะฯ
> คำสั่ง มข.ที่ 171-2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์
> คำสั่ง มข.ที่ 663-2566 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์

> รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2559
> รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2560
> รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2561
> รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2562
> รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2563
> รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2564
> รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565
> รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566