ห้องสมุดสมนึก พูนทรัพย์

นายเดชศักดิ์ ศานติวิวัตน์
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
ผู้ประสานงานห้องสมุด
คณะทันตแพทยศาสตร์

นางสาววนิดา
วงศ์พรหมเมฆ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ห้องสมุดสมนึก พูนทรัพย์