ตำรา

ระเบียบวิธิวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์
รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์
waranuch@kku.ac.th
ศ.ดร.ทพญ.สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์
suvi_taw@kku.ac.th
ศ.ดร.ทพญ.สุวดี โฆษิตบวรชัย
suwadee@kku.ac.th
รศ.ทพ.ดนัย ยอดสุวรรณ
danai@kku.ac.th
รศ.ทพ.ดนัย ยอดสุวรรณ
danai@kku.ac.th
รศ.ทพ.มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์
monman@kku.ac.th
รศ.ดร.ทพ.จรินทร์ ปภังกรกิจ
jarin@kku.ac.th
รศ.ดร.ทพญ.อาภา จันทร์เทวี
apajun@kku.ac.th
รศ.ทพญ.จินดา เลิศศิริวรกุล
jinda_le@kku.ac.th
รศ.ดร.ทพญ.ศจี สัตยุตม์
sajee@kku.ac.th
รศ.ดร.ทพญ.ศจี สัตยุตม์
sajee@kku.ac.th
รศ.ดร.ทพญ.ศจี สัตยุตม์
sajee@kku.ac.th
รศ.ดร.ทพญ.ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล
patchai@kku.ac.th
รศ.ดร.ทพญ.เข็มพร กิจสหวงศ์
kkempo@kku.ac.th
รศ.ดร.ทพ.พูนศักดิ์ ภิเศก
poonsak@kku.ac.th
รศ.ทพญ.อรอุมา อังวราวงศ์
onaang@kku.ac.th
รศ.ทพญ.พิศเพลิน ชนาเทพาพร
cptipe@kku.ac.th
ศ.ดร.ทพ.ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง
dteera@kku.ac.th
ศ.ดร.ทพ.ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง
dteera@kku.ac.th
ผศ.ทพญ.วราภรณ์ สุวรรณรงค์
WARSUW@KKU.AC.TH
ผศ.ทพญ.อังคณา แสงปัญญา
angkhana_w@hotmail.com
ผศ.ดร.ทพญ.สุคนธ์ทิพย์ อาวัชนาการ
sukarw@kku.ac.th
รศ.ทพญ.อรอุมา อังวราวงศ์
onaang@kku.ac.th
รศ.ดร.ทพญ.ธิดารัตน์ อังวราวงศ์
thidarat_ang@hotmail.com