คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก

นางวรรณา ไตรพินิจกุล
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงานพิเศษ
หัวหน้าแผนกคลินิก

นางสาวเสาวนีย์ ศรีหาราช
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน

นางริณประภา ศรีทะบาล
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน

นางสาวชญากานต์
มอญขาม
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน

นางอรุณรัตน์ ลาธรรม
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน

นางสาววันทา สีลา
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน

นางสาวภคอร สินธุรักษ์
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน

นายธนเดช จันดาเวียง
ผู้ช่วยทันตแพทย์