คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก

นางวรรณา ไตรพินิจกุล
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน
หัวหน้าแผนกคลินิก

นางหนูภักดิ์ พาสงค์
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน

นางปิยวรรณ กำพลศักดิ์
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน

นางสาวเสาวนีย์ ศรีหาราช
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน

นางริณประภา ศรีทะบาล
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน

นางสาวชญากานต์
มอญขาม
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน

นางอรุณรัตน์ ลาธรรม
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ปฏิบัติงาน

นางสาววันทา สีลา
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ปฏิบัติงาน

นางสาวฤดีมาศ พันธ์เทศ
ผู้ช่วยทันตแพทย์

นายธนเดช จันดาเวียง
ผู้ช่วยทันตแพทย์