คลินิกทันตกรรมรวม 1,2

นางสาวอุ่นใจ สิงห์ทอง
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน
หัวหน้าแผนกคลินิก

นางบุญญาพร ทองดี
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน

นางสาวภคอร สินธุรักษ์
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน

นางสาวธัญญพัทธ์ ตันติพนาทิพย์
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน

นางสาวกาญจนา โสหล้า
ผู้ช่วยทันตแพทย์

นางสาวขวัญชนก ขันธะเกษ
ผู้ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติงาน

นางสาววลาวัลย์ สะริยานนท์พินิจ
ผู้ช่วยทันตแพทย์

นายวทัญญู ขันธะเกษ
ผู้ช่วยทันตแพทย์