คลินิกทันตกรรมรวม 1,2

นางบุญญาพร ทองดี
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน
หัวหน้าแผนกคลินิก

นางสาวธัญญพัทธ์ ตันติพนาทิพย์
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน

นางสาวกาญจนา โสหล้า
ผู้ช่วยทันตแพทย์

นางสาววลาวัลย์ สะริยานนท์พินิจ
ผู้ช่วยทันตแพทย์

นายวทัญญู ขันธะเกษ
ผู้ช่วยทันตแพทย์