คลินิกทันตกรรมรวม 1,2

นางบุญญาพร ทองดี
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน
หัวหน้าแผนกคลินิก

นางสาวธัญญพัทธ์ ตันติพนาทิพย์
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน

นางสาวกาญจนา โสหล้า
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ปฏิบัติงาน

นางสาววลาวัลย์ สะริยานนท์พินิจ
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ปฏิบัติงาน

นางสาวอารียา สุดใจ
ผู้ช่วยทันตแพทย์

นางสาวตรีรัตน์ ศรีทิน
ผู้ช่วยทันตแพทย์

นางสาวประวิณา หงษาวงค์
ผู้ช่วยทันตแพทย์