คลินิกทันตกรรมบูรณะ

นางมณีรัตน์ จันทร์เชิด
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน
หัวหน้าแผนกคลินิก

นางโสภา คำพินิจ
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน

นางสาวศุภรัตน์ ระพรมมา
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ปฏิบัติงาน

นางพัชรินทร์ อุทัยเลี้ยง
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ปฏิบัติงาน