คลินิกปริทันตวิทยา

นางสาวมณีรัตน์
พลคำแก้ว
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน
หัวหน้าแผนกคลินิก

นางสาวสกลภัทร
หิตะชาติ
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน

นางสาวปนัดดา
ขันธะเกษ
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ปฏิบัติงาน

นางสาวนวรัตน์ สีใสคำ
ผู้ช่วยทันตแพทย์