คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

นางพัชรินทร์ จันทิมา
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน
หัวหน้าแผนกคลินิก

นางกัลยา ดังอุโฆษ
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน

นางสาวสุชาดา ผุยเจริญ
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ปฏิบัติงาน

นางสาวสุนิษา วิลัยแก้ว
ผู้ช่วยทันตแพทย์ปฏิบัติงาน

นางสาวอารยา ขันธะเกษ
ผู้ช่วยทันตแพทย์

นางสาวเปมิกา เรืองไชย
ผู้ช่วยทันตแพทย์