หน่วยคลินิกทันตกรรมพิเศษ

อ.ดร.ทพ.
ธีรพันธ์ สอสกุล
ประธานคลินิกทันตกรรมพิเศษ

คลินิกพิเศษในคณะ/นอกคณะ

นางมยุรา น้อมในธรรม
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ปฏิบัติงาน
หัวหน้าแผนกคลินิก

นางศุกร์สวัสดิ์ แสนประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ

นางสาวทิพวัลย์ ยงฤทธิ์ปกรณ์
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน

นางสงกรานต์ สาธา
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ปฏิบัติงาน

นางสาวประวิณา หงษาวงค์
ผู้ช่วยทันตแพทย์

นางสาวปทุมวรรณ หมื่นศรีพรม
ผู้ช่วยทันตแทย์
ปฏิบัติงาน

นางสาวจิรารัตน์ นิลโสม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายพอเจตน์ โนชลาด
ผู้ช่วยทันตแทย์

น.ส. ตรีรัตน์ ศรีทิน
ผู้ช่วยทันตแทย์

น.ส.เกษริน หาเวลี
ผู้ช่วยทันตแทย์

น.ส.จิราภรณ์ จันทภา
ผู้ช่วยทันตแทย์

คลินิกพิเศษในเมือง