หน่วยคลินิกทันตกรรมพิเศษ

ผศ.ทพญ.
อังคณา คลังทอง
ประธานคลินิกทันตกรรมพิเศษ

คลินิกพิเศษในคณะ/นอกคณะ

นางมยุรา น้อมในธรรม
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ปฏิบัติงาน
หัวหน้าแผนกคลินิก

นางศุกร์สวัสดิ์ แสนประเสริฐ
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ

นางสาวทิพวัลย์ ยงฤทธิ์ปกรณ์
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน

นางสงกรานต์ สาธา
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ปฏิบัติงาน

นางสาวประวิณา หงษาวงค์
ผู้ช่วยทันตแพทย์

นางสาวปทุมวรรณ หมื่นศรีพรม
ผู้ช่วยทันตแทย์

นายอภิวัฒน์ สาริสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

คลินิกพิเศษในเมือง