หน่วยคลินิกทันตกรรมพิเศษ

อ.ดร.ทพ.
ธีรพันธ์ุ สอสกุล
ประธานคลินิกทันตกรรมพิเศษ

คลินิกพิเศษในคณะ/นอกคณะ

นางมยุรา น้อมในธรรม
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ชำนาญงาน
หัวหน้าแผนกคลินิก

นางสาวญาณพัฒน์
ภูมิดง
ผู้ช่วยทันตแพทย์

นางสาวปทุมวรรณ หมื่นศรีพรม
ผู้ช่วยทันตแพทย์
ปฏิบัติงาน

นางสาวจิราภรณ์ จันทภา
ผู้ช่วยทันตแพทย์

นางสาวเกษริน หาเวลี
ผู้ช่วยทันตแพทย์

นางสาวอรอนงค์ บุญเพ็ง
ผู้ช่วยทันตแทย์

นายพอเจตน์ โนชลาด
ผู้ช่วยทันตแทย์