แขนงวิชาปริทันตวิทยา

แขนงวิชาปริทันตวิทยา เดิมชื่อภาควิชาปริทันตวิทยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 ในระยะแรกมี ศ.ทพ.อิศระ ยุกตะนันทน์ ซึ่งเป็นคณบดีท่านแรกของคณะฯ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาปริทันตวิทยา และ รศ.ทพ.อรุณ ทีรฆพงศ์ เป็นอาจารย์ในภาควิชาฯ ในระยะนั้นภาควิชาฯ ได้รับความกรุณาจากอาจารย์พิเศษหลายท่านจากกรุงเทพฯ ที่ได้เสียสละเวลามาช่วยสอนพิเศษเกี่ยวกับวิชาปริทันตวิทยา เช่น รศ.ทพญ.ผุสดี ยศเนืองนิตย์ รศ.ทพ.หาญณรงค์ ลำใย ผศ.ทพ.สิทธิพร เทพบันเทิง ฯลฯ ในระยะต่อมาภาควิชาฯ เปิดรับอาจารย์มากขึ้นโดยมี ผศ.ทพญ.ดวงพร จิรวิบูลย์ ผศ.ทพ.วิวัฒน์ พึงประเสริฐ รศ.ดร.ทพญ.อาภา จันทร์เทวี ผศ.ทพ.นพดล เจือเจริญวสุชัย เป็นอาจารย์รุ่นบุกเบิก ในปีการศึกษา 2536 ภาควิชาฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาปริทันตวิทยา ต่อมาในปีการศึกษา 2543 ได้ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยาใหม่ เพื่อเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2544 อีกทั้งแขนงวิชาฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา และมีโครงการที่จะเปิดหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญ และหลักสูตรนานาชาติสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตจากประเทศใกล้เคียง เพื่อพัฒนางานในสาขาปริทันตวิทยาต่อไป ใน พ.ศ. 2561 ได้มีการปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เปลี่ยนจากภาควิชาปริทันตวิทยาเป็นแขนงวิชาปริทันตวิทยา สังกัดสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ช่องปาก ปัจจุบันแขนงวิชาฯ มีอาจารย์ทั้งสิ้น 7 ท่าน ซึ่งมี ผศ.ดร.ทพญ.ดุษฎี หอมดี เป็นหัวหน้าแขนงวิชาฯ

ความก้าวหน้า-ความภาคภูมิใจ

  1. มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางปริทันตวิทยาร่วมกับคณาจารย์จากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ Dr. Paul Levi และ
    Dr. Satomi Samantha Yamamoto, Department of Periodontology, Tuft University, Boston, USA, Dr Arkadius Kuczek, Freudenberg, Germany, Asst.Prof. Koji Mizutani และ Dr. Atsuhiro Kinoshita, Department of Health Science Policies, Tokyo Medical and Dental University, Tokyo, Japan
  2. ริเริ่มโครงการความช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่ประเทศกำลังพัฒนา ในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงและประชาคมอาเซียน โดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ University of Health Sciences, Lao PDR