บุคลากรแขนงวิชาปริทันตวิทยา

รศ.ดร.ทพญ.ดุษฎี หอมดี
หัวหน้าแขนงวิชาฯ

 • ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง), ม.ขอนแก่น
 • D.Sc.D. (Periodontology), Tokyo Medical and Dental University, Japan
 • อ.ท. (ปริทันตวิทยา), ทันตแพทยสภา

Publication | Research Interest

รศ.ดร.ทพญ.นวรัตน์ วราอัศวปติ

 • ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง), ม.ขอนแก่น
 • Cert. (Periodontology), Harvard School of Dental Medicine, USA
 • D.M.Sc. (Oral Biology), Harvard School of Dental Medicine, USA
 • Dip. of the American Board of Periodontology, USA
 • อ.ท. (ปริทันตวิทยา), ทันตแพทยสภา

Publication

รศ.ดร.ทพญ.แสงโสม ประจะเนย์

 • ท.บ., ม.ขอนแก่น
 • วท.ม. (ปริทันตวิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Ph.D. Pre-Clinical Dentistry Research (Periodontology and Tissue Engineering), King’s College London, UK
 • อ.ท. (ปริทันตวิทยา), ทันตแพทยสภา

Publication | Research Interest

รศ.ทพญ.วราภรณ์ สุวรรณรงค์

 • ท.บ., ม.ขอนแก่น
 • วท.ม. (ปริทันตวิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อ.ท. (ปริทันตวิทยา), ทันตแพทยสภา

Publication | Research Interest

อ.ทพญ.กมลชนก ตั้งวานิชกพงษ์

 • ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง), ม.ขอนแก่น
 • ปริญญาโท สาขาปริทันตวิทยา ณ Columbia University College of Dental Medicine, New York ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ลาศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปาก ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มข.

Publication | Research Interest