บุคลากรแขนงวิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก

รศ.ทพญ.เพ็ญศรี โพธิภักดี
หัวหน้าแขนงวิชาฯ

 • ท.บ., ม.ขอนแก่น
 • ป.บัณฑิตชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(เวชศาสตร์ช่องปาก), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วท.ม. (เวชศาสตร์ช่องปาก), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อ.ท. (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (เวชศาสตร์ช่องปาก)), ทันตแพทยสภา

Publication

ศ.ดร.ทพญ.สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์

 • ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปร.ด. (พยาธิชีววิทยา), ม. มหิดล

Publication

ศ.ดร.ทพ.ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง

 • ท.บ., (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Ph.D. (Dental Pharmacology), Tokyo Medical and Dental University, Japan

Publication | Research Interest

ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช

 • ท.บ., ม.ขอนแก่น
 • ป.บัณฑิต (เวชศาสตร์ช่องปาก), ม.มหิดล
 • M.D.Sc. (Oral Pathology), The University of Sydney, Australia
 • Ph.D. (Dental Science), Hiroshima University, Japan
 • อ.ท. (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (พยาธิวิทยาช่องปาก)), ทันตแพทยสภา
 • อ.ท. (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (เวชศาสตร์ช่องปาก)), ทันตแพทยสภา

Publication

ผศ.ดร.ทพญ.ปรมาภรณ์ กลั่นฤทธิ์

 • ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วท.ม. (เวชศาสตร์ช่องปาก), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Ph.D. (Molocular Oncology), King’s College London, UK
 • อ.ท. (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (พยาธิวิทยาช่องปาก)), ทันตแพทยสภา

Publication | Research Interest

รศ.ทพญ.วิไลรัตน์ สฤษฎีชัยกุล

 • ท.บ., ม.ขอนแก่น
 • วท.ม. (เวชศาสตร์ช่องปาก), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อ.ท. (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (เวชศาสตร์ช่องปาก)), ทันตแพทยสภา

Publication | Research Interest

อ.ดร.ทพ.พงศภัค ว่องรัตน์วานิช

 • ท.บ., (เกียรตินิยมอันดับสอง), ม.ขอนแก่น
 • Ph.D. (Oral and Maxillofacial Radidogy), Hiroshima University, Japan

Publication