บุคลากรแขนงวิชาทันตสาธารณสุขอ.ดร.ทพญ.วิไลพร สุตันไชยนนท์
หัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมป้องกันและหัวหน้าแขนงวิชาทันตสาธารณสุข

 • ท.บ., ม.ขอนแก่น
 • ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา), ม.ขอนแก่น
 • ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสาร-การศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Publication | Research Interest

ผศ.ทพ.สุบิน พัวศิริ

 • วท.บ., ม.เชียงใหม่
 • ท.บ., ม.เชียงใหม่
 • ส.ม., (บริหารสาธารณสุข), ม.มหิดล
 • อ.ท. (ทันตสาธารณสุข), ทันตแพทยสภา

Publication | Research Interest

รศ.ทพญ.วิลาวัลย์ วีระอาชากุล

 • ท.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง), ม.ขอนแก่น
 • ส.ม., (สาธารณสุขศาสตร์), ม.มหิดล
 • อ.ท. (ทันตสาธารณสุข), ทันตแพทยสภา

Publication

รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์

 • ท.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • M.P.H.M., ม.มหิดล
 • M.Sc. (Epidemiology), Harvard University, USA
 • Sc.D. (Epidemiology), Harvard University, USA
 • Cert. (Dental Public Health and Oral Epidemiology), Harvard University, USA
 • อ.ท. (ทันตสาธารณสุข), ทันตแพทยสภา

Publication

ผศ.ดร.ทพ.วราวัชร์ ขจรรัตนวณิชย์

 • ท.บ., ม.เชียงใหม่
 • รป.ม. (การจัดการภาครัฐและเอกชน), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปร.ด. (การพัฒนาสุขภาพชุมชน), ม.ขอนแก่น

Publication

ผศ.ดร.ทพญ.ปิยะฉัตร พัชรานุฉัตร

 • ทบ., ม.ขอนแก่น
 • สค.ม. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข), ม.มหิดล
 • Ph.D. (Public Health Nutrition), The University of Sydney, Australia

Publication | Research Interest

ผศ.ทพญ.อารยา ภิเศก

 • ท.บ., ม.ขอนแก่น
 • อ.ท. (ทันตสาธารณสุข), ทันตแพทยสภา
 • ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ช่องปาก ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Publication

ผศ.ดร.ทพญ.รัชฎา ฉายจิต

 • ท.บ., ม.ขอนแก่น
 • วท.ม. (ทันตสาธารณสุข), ม.ขอนแก่น
 • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ช่องปาก), ม.ขอนแก่น
 • อ.ท. (ทันตสาธารณสุข), ทันตแพทยสภา

Publication