บุคลากรแขนงวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ผศ.ทพญ.พรทิพย์ ผจงวิริยาทร
หัวหน้าแขนงวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

 • ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง), ม.ขอนแก่น
 • วท.ม. (ทันตกรรมเด็ก), ม.มหิดล
 • Cert. Residency Training (ทันตกรรมสำหรับเด็ก), ม.มหิดล
 • ว.ท. (ทันตกรรมสำหรับเด็ก), ทันตแพทยสภา

Publication | Research Interest

ผศ.ดร.ทพญ.ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุล

 • ท.บ., ม.มหิดล
 • M.Clin.Dent. (Paediatric Dentistry), University College London, UK
 • Ph.D. (Developmental Biology), University College London, UK

Publication | Research Interest

รศ.ดร.ทพญ.เข็มพร กิจสหวงศ์

 • ท.บ., ม.ขอนแก่น
 • ป.บัณฑิต (ทันตกรรมสำหรับเด็ก), ม.ขอนแก่น
 • วท.ม. (ทันตกรรมสำหรับเด็ก), ม.ขอนแก่น
 • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ช่องปาก), ม.ขอนแก่น
 • อ.ท. (ทันตกรรมสำหรับเด็ก), ทันตแพทยสภา

Publication

ศ.ดร.ทพญ.อาภา จันทร์เทวี

 • ท.บ., ม.เชียงใหม่
 • Cert. A.G.S. (Pediatric Dentistry), Boston University, USA
 • M.P.H. (International Health), Harvard University, USA
 • Ph.D. (Medical Biochemistry), ม.ขอนแก่น

Publication

รศ.ทพญ.อรอุมา อังวราวงศ์

 • ท.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง), ม.ขอนแก่น
 • วท.ม. (ทันตกรรมสำหรับเด็ก), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อ.ท. (ทันตกรรมสำหรับเด็ก), ทันตแพทยสภา

Publication

รศ.ทพญ.อโนมา รัตนะเจริญธรรม

 • ท.บ., ม.ขอนแก่น
 • วท.ม. (ทันตกรรมสำหรับเด็ก), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อ.ท. (ทันตกรรมสำหรับเด็ก), ทันตแพทยสภา

Publication

ผศ.ดร.ทพ.ศุภวิชญ์ หมอกมืด

 • ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง), ม.ขอนแก่น
 • M.Sc. (Technologies, Sante Mention Biomorphologie et Biomatriaux), University of Strasbourg, France
 • Ph.D. (Developmental &Physiology) , University of Strasbourg, France

Publication

อ.ทพญ.เพ็ญอาสาฬห์ สุนทโรทก

 • ท.บ., ม.ขอนแก่น
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
  สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Publication