แนะนำหลักสูตร

โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์

คณะทันตแพทยศาสตร์    มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
 

ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย)   หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

(ภาษาอังกฤษ)    Certificate  Program in  Dental  Assistant

ชื่อประกาศนียบัตร

ชื่อเต็ม        ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ Certificate in  Dental  Assistant

ชื่อย่อ          ป.ผู้ช่วยทันตแพทย์ Cert. in Dental  Assistant

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักการและเหตุผล

            เนื่องจากปัจจุบันได้มีการผลิตทันตแพทย์ขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชน  ดังนั้น  จึงมีความจำเป็นที่ต้องผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์เพิ่มขึ้นให้เพียงพอต่อจำนวนทันตแพทย์ ของแต่ละสถาบันการศึกษา กรอปกับสถาบันที่ผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์มีไม่มากนัก  จึงทำให้มีความต้องการจำนวน ผู้ช่วยทันตแพทย์เพิ่มขึ้นทั้งในภาครัฐและเอกชน 

            โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จึงได้มีนโยบายที่จะผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์  เพื่อรองรับการทำงานของทันตแพทย์ให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

       หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์มีวัตถุประสงค์ในการผลิตผู้ช่วยทันตแพทย์ดังนี้

      1. สามารถช่วยทันตแพทย์ในการปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น

      2  สามารถช่วยทำให้งานบริการทางทันตกรรมของหน่วยราชการและเอกชนรับรักษาผู้ป่วยจำนวนมากขึ้น

      3  สามารถให้ทันตสุขศึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ

      4  สามารถให้คำแนะนำและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาพื้นฐานในช่องปากได้

      5  สามารถช่วยประสานงานและปฏิบัติงานในคลินิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      6  สามารถช่วยและดำเนินงานเกี่ยวกับทันตสาธารณสุขให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

      7  สามารถดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือในงานทันตกรรม รวมทั้งการทำความสะอาดและควบคุมการติดเชื้อได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

           8  ติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยทั้งคนไทยและชาวต่างชาติได้

      9  สามารถช่วยงานด้านเวชระเบียนและคอมพิวเตอร์สารสนเทศ

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร  1  ปีการศึกษา หรือ 2 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน  2  ปีการศึกษาหรือ 4 ภาคการศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. บุคคลทั่วไป หรือบุคลากรจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่มีหนังสือส่งตัว
  2. อายุ 17 – 35 ปี
  3. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  4. มีร่างกายแข็งแรง และจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและปราศจากโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

นางสาวชญากานต์ มอญขาม
หัวหน้างานโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์

เอกสารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น