การรับเข้าหลักสูตร

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 1 ปีการศึกษา หรือ 2 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 2 ปีการศึกษาหรือ 4 ภาคการศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

บุคคลทั่วไป หรือบุคลากรจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่มีหนังสือส่งตัว
อายุ 17 – 35 ปี
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
มีร่างกายแข็งแรง และจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและปราศจากโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา