ติดต่อเรา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

สำนักงานคณบดี

โทรศัพท์ 043 009 700 , 043 202 405
โทรสาร 043 202 862

โรงพยาบาลทันตกรรม

โทรศัพท์ 043 203 704

คลินิกพิเศษ

โทรศัพท์ 043 202 623 , 086 458 2164

E-mail dtdent2@kku.ac.th

เบอร์โทรศัพท์ตรงของแต่ละหน่วยงาน คณะทันตแพทยศาสตร์

ที่หน่วยงานเบอร์มือถือเบอร์หน่วยงาน
1 สำนักงานคณบดี 086 458 2163 043 202 405
2 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่า และชุมชนสัมพันธ์ 086 458 2157  
3 ฝ่ายวิชาการ 088 565 3454  
4 คลินิกทันตกรรมนอกเวลา 086 458 2164 043 202 623
5 ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน   043 202 863
6 ภาควิชาศัลยศำสตร์ช่องปาก และกระดูกขากรรไกร   043 348 153
7 ภาควิชาปริทันตวิทยา   043 348 152
8 ห้องเวชระเบียน   043 203 704
9 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร   043 203 030
10 คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก   043 204 208
11 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน   043 203 255
12 คลินิกบำบัดความเจ็บปวดฯ 088 058 2376  
13 คลินิกทันตกรรมบูรณะ   043 348 310
14 คลินิกศูนย์กาดูแลผู้ป่วยปากแหว่งฯ   043 203 255
15 คลินิกทันตกรรมในเมือง 091 130 8098  
16 ศูนย์เลเซอร์ ชั้น 5 080 353 8196