สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องสมุดสมนึก พูนทรัพย์

สถานที่ตั้ง : ชั้น 5 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลาทำการ : 08.30-16.30 น.

เว็บไซต์ : https://dent360.kku.ac.th/index.php

ห้องปฏิบัติการวิจัย

สถานที่ตั้ง : ชั้น 6-7 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลาทำการ : 08.30-16.30 น.

เว็บไซต์ : https://research-dent.kku.ac.th/web
อัตราค่าบริการ : https://dentistry.kku.ac.th/?page_id=6326

ฐานข้อมูลสารเคมี

เว็บไซต์ : https://research-dent.kku.ac.th/chemistry/

ห้องประชุม

  • ห้องประชุมนิธิภาวี ศรีสุข
  • ห้องอบรมการศึกษาต่อเนื่อง
  • ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
  • ห้องบรรยาย DT1-7
  • ห้องเรียน Smart Class Room

เว็บไซต์ : https://dentistry.kku.ac.th/?page_id=6356

โรงอาหาร

สถานที่ตั้ง : ชั้น1 อาคารมหิตลานุสรณ์

เวลาทำการ : 07.00 น. – 14.00 น.

เว็บไซต์ :

ห้องปฏิบัติการกลาง

สถานที่ตั้ง : ชั้น4 อาคารมหิตลานุสรณ์

เวลาทำการ : 08.30 – 16.30 น.

เว็บไซต์ : https://dentistry.kku.ac.th/?p=6965

ลานกิจกรรม (ลานแดง)

สถานที่ตั้ง :

เวลาทำการ :

เว็บไซต์ :

หอพักนักศึกษาทันตแพทย์

สถานที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลาทำการ :

เว็บไซต์ :

ระบบขนส่งสาธารณะ KST

KKU Smart Transit (KST) คือบริการรถขนส่งมวลชนรุ่นใหม่ ในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการเป็น Green & Smart Campus

การเดินทางมายังคณะทันตแพทยศาสตร์ใช้สายสีแดงและเหลือง

เวลาทำการ : 07.00 – 21.00

เว็บไซต์ : https://kst.kku.ac.th/