คณะผู้บริหาร

รศ.ดร.ทพญ.
วรานุช ปิติพัฒน์
คณบดี

รศ.ทพญ.
อโนมา รัตนะเจริญธรรม
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ทพญ.
ภัทรมน รัตนาพันธุ์
รองคณบดี
ฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม

ผศ.ดร.ทพญ.
รัชฎา ฉายจิต
รองคณบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์

ผศ.ดร.ทพ.
อชิรวุธ สุพรรณเภสัช
รองคณบดี
ฝ่ายการศึกษา

ผศ.ดร.ทพ.
ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส
รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา
และวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ทพญ.
อาภาภรณ์ ภาษาสุข
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ทพญ.
อุทัยวรรณ
อารยะตระกูลลิขิต
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม

อ.ดร.ทพ.
ศุภวิชญ์ หมอกมืด
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์

ผศ.ทพญ.
กุลวรา ธาริยะ
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายการศึกษา

ผศ.ดร.ทพญ.
สุพรรณิการ์ เรืองศรี
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

รศ.ทพ.
ดนัย ยอดสุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน


รศ.ดร.ทพ.
จรินทร์ ปภังกรกิจ
หัวหน้าสาขาวิชา
ชีวเวชศาสตร์ช่องปาก

ศ.ดร.ทพญ.
ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล
หัวหน้าสาขาวิชา
ทันตกรรมบูรณะ

ผศ.ทพ.
วัชรินทร์ หอวิจิตร
หัวหน้าสาขาวิชา
ทันตกรรมประดิษฐ์

รศ.ดร.ทพ.
พูนศักดิ์ ภิเศก
หัวหน้าสาขาวิชา
ทันตกรรมป้องกัน

ผศ.ทพญ.
อังคณา คลังทอง
หัวหน้าสาขาวิชา
ศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล

นางอุไร คำสวาท
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
กองบริหารงานคณะ

นโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน