คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร.ทพ.
อชิรวุธ สุพรรณเภสัช
คณบดี

รศ.ทพญ.
อโนมา รัตนะเจริญธรรม
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ทพญ.
รัชฎา ฉายจิต
รองคณบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์

ผศ.ทพ.
วัชรินทร์ หอวิจิตร
รองคณบดี
ฝ่ายการศึกษา

ผศ.ดร.ทพ.
ศุภวิชญ์ หมอกมืด
รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา
และวิเทศสัมพันธ์

อ.ดร.ทพ.
ธีรพันธ์ สอสกุล
รองคณบดี
ฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม

ผศ.ทพญ.
กุลวรา ธาริยะ
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบริหาร

อ.ดร.ทพ.
พิธิวัต เอื้อสุวรรณ
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์

อ.ทพ.
กิรวุฒิ เหลืองตระกูล
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายการศึกษา

อ.ดร.ทพ.
พงศภัค ว่องรัตน์วานิช
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

รศ.ทพญ.
วราภรณ์ สุวรรณรงค์
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม

ผศ.ทพญ.
ปุณยาพร ธัญญะคุปต์
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม

รศ.ทพ.
ดนัย ยอดสุวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน


รศ.ดร.ทพ.
จรินทร์ ปภังกรกิจ
หัวหน้าสาขาวิชา
ชีวเวชศาสตร์ช่องปาก

ผศ.ทพญ.
ปุณยาพร ธัญญะคุปต์
หัวหน้าสาขาวิชา
ทันตกรรมบูรณะ

รศ.ดร.ทพญ.
ธิดารัตน์ อังวราวงศ์
หัวหน้าสาขาวิชา
ทันตกรรมประดิษฐ์

อ.ดร.ทพญ.
วิไลพร สุตันไชยนนท์
หัวหน้าสาขาวิชา
ทันตกรรมป้องกัน

รศ.ทพญ.
เสาวลักษณ์ ลิ้มมณฑล
หัวหน้าสาขาวิชา
ศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล

นางกิติพร ไชโยกุล
ผู้อำนวยการ
กองบริหารงานคณะ

นโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน