หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายสุกิจ โสดากุล
พนักงานช่างเทคนิค
ชำนาญงานพิเศษ
หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นายทองมาก ขุ่ยราญหญ้า
พนักงานช่าง
ชำนาญงาน

นายสมาน ทองจันทร์
​ พนักงานวิทยาศาสตร์
ชำนาญงาน

นายสัมฤทธิ์ แดนหงษ์ศรี
พนักงานบริการ
ปฏิบัติงาน

นายวิลาศ อาจอนงค์
ช่างไฟฟ้า

นางกัลยา เทพแดง
พนักงานพิมพ์

นายอนันต์ บุตรดีมี
พนักงานขับรถยนต์

นายสุระชัย บรรเลงธรรม
พนักงานขับรถยนต์