คู่มือมาตรฐานการให้บริการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

66 ครั้ง

1. ด้านการให้บริการทางการศึกษา
1.1. คู่มือคณะทันตแพทยศาสตร์ ปี 2563
1.2. คู่มือนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์
1.3. คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศงานวิจัย สำหรับทันตแพทย์ประจำบ้าน
1.4. คู่มือปฏิบัติงานการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศคณะทันตแพทยศาสตร์

2. ด้านการเงินและพัสดุ
2.1. ขั้นตอนการพิมพ์หนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย
2.2. ขั้นตอนการค้นหาเงินโอนมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.3. คู่มือการขออนุมัติและเบิกจ่ายเดินทางไปปฏิบัติงาน
2.4. คู่มือการส่งมอบและรับช าระเงิน ค่าสินค้าวัสดุและครุภัณฑ์ สำหรับผู้ประกอบการ

3. ด้านการบริหารและการจัดการ
3.1. คู่มือปฏิบัติงานซ่อมยูนิตทันตกรรม Sirona รุ่น C8+
3.2. คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563