หลักสูตร

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพันธกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตนี้จึงมุ่งผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมกับผลิตทันตแพทย์ที่มีความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของทันตแพทยสภา

โรงพยาบาลทันตกรรม

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนการเรียนการสอน ที่กำหนดให้นักศึกษาทันตแพทย์ปริญญาตรีและหลังปริญญา ได้ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ตั้งแต่ตรวจวินิจฉัย วางแผน จนถึงการให้การรักษา ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงการรักษาผู้ป่วยในงานทันตกรรมบูรณะ ทันตกรรมประดิษฐ์ ปริทันตวิทยา และทันตกรรมบดเคี้ยวในลักษณะผสมผสานในผู้ป่วยคนเดียวกัน

งานบริการวิชาการ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายที่มุ่งเน้นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเน้นการใช้งานจริง เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะและเจตคติทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คงไว้ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการให้บริการประชาชนที่เข้ารับการรักษา

โรงเรียนทันตแพทย์ ที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน
A Great DENTAL SCHOOL for ALL