ทันตแพทย์จัดปฐมนิเทศนักเรียนผู้ช่วยฯ พร้อมเข้ารับการศึกษาช่วงโควิด

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดปฐมนิเทศนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 22 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องบรรยาย 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้เข้างานกว่า 100 คน

          ผศ.ดร.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช รองคณบดีฝ่ายการศึกษา กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่นที่ 22 ที่ผ่านการคัดเลือกและเข้ามาศึกษาในโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แห่งนี้ รวมถึงขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองทุกท่านด้วย ในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี ดังนั้น จึงขอให้นักเรียนทุกคน ตั้งใจฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร ตลอดจนคำแนะนำในการจัดการเรียนการสอน และคำแนะนำการเป็นนักเรียนที่ดี รู้จักบทบาทหน้าที่ของตัวเอง การความเคารพคณาจารย์ และพี่ๆ ผู้ช่วยทันตแพทย์ที่สอนตลอดระยะเวลาที่ศึกษา เพื่อจะได้นำประสบการณ์การเรียนรู้ไปปรับใช้เมื่อสำเร็จการศึกษาทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต”   ผศ.ทพ.เถลิงศักดิ์ สมัครสมาน ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ กล่าวว่า “การศึกษาในหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้เวลาในการศึกษาตามหลักสูตรเป็นเวลาทั้งสิ้น 1 ปี โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 ซึ่งประกอบด้วยการเรียนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมทั้งต้องผ่านการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้านต่างๆ  เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพด้านคุณธรรม และจริยธรรม ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคณาจารย์ พี่ๆ ผู้ช่วยทันตแพทย์ บุคลากร และนักเรียนอีกด้วย โดยในปีนี้ มีผู้เข้าศึกษาทั้งสิ้น 36 คน