คณะทันตแพทย์ร่วมแสดงความยินดี

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ คณบดี ผู้บริหารพร้อมบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ Boyen Huang (UMN) และ อ.ดร.ทพญ.ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุลอาจารย์สังกัดแขนงวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก ในโอกาสที่ได้รับรางวัลสำหรับโครงการความร่วมมือ mHealth จำนวน 2 รางวัล ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือกับคณะ University of Minnesota (UMN) โดยอาจารย์ทั้งสองท่านเป็นผู้นำโครงการที่มีชื่อว่า ′′ ต้นแบบ mHealth สําหรับการประเมินสถานการณ์ฉุกเฉินระยะไกลและการสนับสนุนการบาดเจ็บของทันตกรรม : การศึกษาความเป็นไปได้ของ Multicenter “. ผู้ร่วมงานยังรวมถึงมหาวิทยาลัย Adelaide และวิทยาศาสตร์จักรภพและ องค์กรวิจัยอุตสาหกรรมออสเตรเลีย ทีมงานได้รับการสนับสนุนเงินทุนจาก (1) โครงการ IADR Regional Development Programme (ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์, 2021-2023) และ (2) Global Health Seed Grants (2021-2023) จาก UMN Center for Global ความรับผิดชอบต่อสุขภาพและสังคม โครงการนี้มีเป้าหมายที่จะนําร่องเครื่องมือสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อใช้สําหรับการประเมินสถานการณ์ฉุกเฉินทางไกลและสนับสนุนการบาดเจ็บของทันตกรรม โซลูชันนวัตกรรมนี้มีศักยภาพในการปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพช่องปากสําหรับประชากรที่ไม่ได้รับการดูแลในชนบทของประเทศไทย