ทันตะจัดบรรยาย “การดำเนินงานวิจัยด้านความสุจริตทางวิชาการ”

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การดำเนินงานวิจัยด้านความสุจริตทางวิชาการ” โดยระบบ Zoom Meeting และ On-site ณ ห้องอบรมการศึกษาต่อเนื่อง ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 13 และรศ.ดร.สถาพร เริงธรรม หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 100 คน

การจัดอบรมในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและกำกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและความสุจริตทางวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มุ่งเน้นการสร้างความตระหนัก สร้างรู้ความเข้าใจในเรื่องความสุจริตทางวิชาการ โดยครอบคลุมทั้งกลุ่มอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้เป็นแนวทางและถือปฏิบัติ นำไปสู่การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการสร้างสรรค์ผลงานโดยที่ใช้ความสามารถของตนเอง ภายใต้กรอบมาตรฐานจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย และเกณฑ์เกียรติยศ/นโยบายความสุจริตทางวิชาการ
ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะนำไปสู่การต่อยอดการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมต่อไปในอนาคต