ขอแสดงความยินดี

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ได้รับรางวัลวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังต่อไปนี้

ลำดับ ชื่อรางวัลรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
1ผู้ที่มี Citation สูงสุดระหว่างปี พ.ศ. 2559-2563รศ.ดร.วรานุช  ปิติพัฒน์
2ผู้ที่มี h-index สูงสุด ประจำปี 2563รศ.ดร.วรานุช  ปิติพัฒน์
3มีจำนวนผลงานวิจัยเผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus มากที่สุดประจำปีงบประมาณ 2562ผศ.ดร.ณัฐพงษ์  กันตรง
4ผู้ที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact Factor สูงสุดประจำปีงบประมาณ 2562ผศ.ดร.ณัฐพงษ์  กันตรง
5นวัตกรรมดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563 “อุปกรณ์ปรับแต่งจมูกสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่”รศ.ดร.พูนศักดิ์  ภิเศก
6Lifetime achievement in Dental Research สาขา Biological Science ประจำปีงบประมาณ 2564ศ.ดร.สุวิมล  ทวีชัยศุภพงษ์
7Lifetime achievement in Dental Research สาขา Dental Materialsรศ.ดร.นิวัตร  จันทร์เทวี
8Lifetime achievement in Dental Research สาขา Clinical researchศ.ดร.สุวดี  โฆษิตบวรชัย