นักศึกษาทันตแพทย์ คว้ารางวัลชนะเลิศ GOLD MEDAL

88 ครั้ง

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุภัคศิริ วิมลศรีนราชัย, นางสาวสิยาภรณ์ เพชรสุข, นายดนุเดช เรืองเศรษฐวิทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ซึ่งเป็นตัวแทนจากคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชนะการแข่งขันการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัย ได้รับรางวัลที่ 1 (Gold Medal) ประเภท E-poster competition ในงานประชุม The 23rd Universiti Malaya & 2nd International Dental Students’ Scientific Conference 2022 จัดโดย University of Malaya ประเทศมาเลเซีย วันที่ 23 มีนาคม 2565 จากการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง : การศึกษาความเป็นพิษของนวัตกรรมสารให้ความชุ่มชื้นในช่องปากที่มีส่วนผสมของไคโตซานและโพลอกซาเมอร์ 407 ต่อเซลล์สร้างเส้นใๅยเหงือกของมนุษย์ (The Cytotoxicity Study of Novel Oral Moisturizer Containing Chitosan-Poloxamer 407 on HGF-1) โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ.วิไลรัตน์ สฤษฎีชัยกุล ผศ.ดร.ปรมาภรณ์ กลั่นฤทธิ์ ผศ.ดร.รัชฎา ฉายจิต รศ.ดร.สุวิภา อึ้งไพบูลย์ รศ.ดร.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส